Gröna seniorers årsmöte är flyttat

Gröna seniorer riks årsmöte flyttas till den 30 maj 2024
Mötet blir digitalt
Klockan 18. Årsmöte (obs ändrad tid)
Klockan 20.30-21.15 Föreläsning Amanda Lind

Anmälan krävs. Se det epostmeddelande som gått till alla medlemmar.

Rösta i EU-valet för ett rikare liv som äldre

Gröna seniorer har tagit fram ett valmanifest för EU-valet

EU valet är viktigt för oss som seniorer

Gå och rösta den 9 juni 2024!

Den snabba ökningen av äldre har gjort att EU uppmanar till skärpt äldrepolitik och avskaffad äldrediskriminering.

I detta valmanifest tar vi upp seniorfrågor. Andra viktiga frågor, som klimat, fred, solidaritet, miljö och biologisk mångfald behandlas i Miljöpartiets valmanifest.

Hela valmanifestet finns i bifogade filer. Här finns för skärmbruk samt tryckoriginal för vikt A4 respektive för A4. Vidare en fil med bara texter.

EU-valmanifest 4sid A4 skärm
EU-valmanifest 4sid A4 tryck
Valmanifest EU 2 A4 skärm
Valmanifest EU 2 A4 tryck
Valmanifest EU-valet texter

Bort med ålderismen – ett Sverige för alla åldrar.

Vi var några gröna seniorer som var inbjudna att lyssna på ett seminarium i gamla
riksdagshuset som bland annat handlade om den bristande representativiteten av årsrika i Riksdagen. I en panel satt partisekreterarna och för vår del Katrin Wissing som gav sin syn på ämnet och nämnde de gröna seniorernas betydelse.

Att ett parlament bör spegla sina väljare verkar i det närmaste alla vara överens om. Men ända sedan införandet av enkammarriksdagen har andelen ledamöter ”65 år eller äldre” varierat mellan 1 och 4 procent. Det senaste valet innebar ingen ändring. Endast fyra procent av riksdagens ledamöter är 65 år eller äldre, samtidigt som gruppens väljarandel är 28 procent.
Med full åldersrepresentativitet så skulle närmare en tredjedel av ledamöterna vara 65 år eller äldre! Vad beror då den bristande representationen på? Vilka konsekvenser kan den få? Hur kan man komma till rätta med de problem den orsakar?

Hur ligger det då till i vårt eget parti? Jan Riise kvalar in som 65+ (född 1957). Daniel kommer därnäst och är åtta år yngre. Rebecka le Moine är yngst född 1990 och Annika Hirvonen är född 1989. Det som diskuterades var naturligtvis om det har någon betydelse hur gammal en person för att kunna fatta kloka beslut och är det ”rättvist,” rent av odemokratiskt att åldersgruppen över 65 år har så liten representativitet.

Orkar en 65 plussare med det hårda arbetet att vara riksdagsledamot? Gudrun Nordborg (V) och äldst i riksdagen (född 1946) vittnade om sitt arbete. Hon såg det som fördel att vara åldersrik och erfaren och som jag förstod det inte mötts av någon ålderism. Hennes kunskap och erfarenheter togs tillvara inom partiet och riksdagen.

”70 är det nya 50” (så heter hans läsvärda bok) men ändå för gammal för riksdagen? var rubriken på Ingmar Skoogs föreläsning. Han är överläkare och professor i psykiatri och vid en ålder av 70 år fortfarande en aktiv forskare bland annat om ålderns inverkan på personers kognitiva förmåga.

Finns det då belägg för att man är för gammal för att sitta i riksdagen om man är 65 år eller äldre? Ingmar Skoog visade med en rad diagram att 70 är det nya 50 och det finns inga belägg för att man blivit ”för gammal” för att vara riksdagsledamot snarare tvärtom. Man är inte lika snabb i tanken som en 25-åring men det kan vara till fördel och leda till mer eftertänksamma, erfarna och klokare beslut (min tolkning!). Så det kan nog betraktas som ett problem att
representativiteten av 65 plussare i riksdagen är så liten. I kommunerna är representativiteten av äldre riktigt bra (kan givetvis variera mellan kommunerna) och i regionerna är de äldre hyfsat representerade men borde vara bättre (min bedömning).

Hur ska vi komma tillrätta med problemet vad gäller representativiteten i riksdagen? Kring detta diskuterades det mycket men det kan konstateras att valberedningarnas och nomineringskommittéernas arbete är mycket viktiga. De har en stor makt över listsättningen.
Det som kan vara avgörande för hur listorna sammansätts, är vilka personer som sitter i dessa beredningar (finns där en representativitet). Miljöpartiet (liksom de flesta partier) har kriterier för hur listan till riksdagen ska se ut där ålder är ett kriterium. För ett litet parti som vårt där vi i många valkretsar har bara en eller ett par på valbar plats då prioriteras ofta att kandidaten är känd på orten. Dock, det är viktigt om vi ser till hela kandidatlistan (30-40 namn) att 65+ finns representerade även om de inte står på valbar plats. Vi vet att för många väljare är det av intresse att listan innehåller kandidater av olika åldrar och inte minst närvaron av 65 plussare där 28% av väljarkåren kan känna igen sig. Det kan dra till sig fler väljare/sympatisörer till vårt parti.

Till sist, hur ligger det till med representativiteten på vår lista inför EU-valet. Av 40 namn på listan är en över 65 år, undertecknad.

Lennart Tonell
(språkrör Gröna seniorer riks)

Nomineringsanmodan inför Gröna Seniorer Riks årsmöte 2024

Påminnelse

Nomineringsanmodan inför Gröna Seniorer Riks årsmöte, senast 15/2 2024

Till medlemmarna i Gröna Seniorer.

Tidigare har det skickats ut mail till alla medlemmar i Gröna Seniore om kommande årsmöte och att valberedning vill ha in förslag på namn till posterna som skall väljas. Här kommer det en sista Påminnelse!

Gröna Seniorers riksorganisations valberedning bereder valen inför GSr årsmöte. Vill du själv, eller känner du någon som du vill nominera till språkrör, styrelse och revisor.

GSr Valberedning väljs också på årsmötet, nominera direkt till styrelsen, som bereder detta val. Sista dag för nominering är 15 februari och valen sker på årsmötet.

Gör så här:

Skicka ett mail till valberedningen med kontaktuppgifter till personen du vill föreslå. Gärna med en kort motivering om varför du anser att hen är lämplig. Vi vill också veta om du tillfrågat den du nominerat.

Ställ mailet till GSr-valberedning@mp.se och skriv namnet på den du nominerar och till vilket uppdrag du nominerar hen i ämnesraden!

Med vänliga hälsningar,

GSr Riks valberedning

Julhälsning 2023

Julhälsningar 2023

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

Det har varit ett händelserikt år med både kongress och språkrörsval. 

Åter har vi visat att vi är ett demokratiskt parti, och ett exempel är språkrörsvalet där en röst skiljde sig mellan de två sista kandidaterna. Men självklart slutar vi i mp upp i solidarisk anda bakom valresultatet, och med ett så jämnt resultat kommer frågan att bevakas framöver oavsett.

Omvärldens krig har påverkat oss alla och vi har även diskuterat frågan i styrelsen. Gröna Seniorer riks är eniga om att vi ska lyfta fredsfrågan under det kommande året. 

Styrelsen är nu nöjda med att vi har ett kongressbeslut gällande inriktning i kärnkraftsfrågan. 

Inga nya kärnkraftverk! 

Vi vill inte heller se några kärnvapen på svensk mark, men här finns det endast muntliga intentioner som diskuterats. Vi menar förstås att utan avtal finns det inga garantier.

De beslut som bifölls under årets kongress kommer vi att skicka ut, finns här några specifika frågor som ni vill att vi ska jobba för så kontakta oss. 

Ett nätverk har startats upp inom Gröna Seniorer Väst som jobbar med boendeformer för äldre. De har gjort en del studiebesök och det finns också flera bra exempel. 

Har ni förslag på fler grupper så skicka förslagen till lena.ostholm@mp.se 

Nu är det snart jul-och nyårshelg och det är dags för återhämtning. Alla våra krafter behövs på det nya året med det kommande EU- valet och kampanjande.

Det känns förstås härligt att vi har välkända EU- kandidater på listan och det kommer att bli riktigt skoj att kampanja för dessa sköna gröna kandidater.

Vi önskar er en härlig helg!

Sen ses vi på det nya året med nya krafter.

Lena Östholm Munkberg & Lennart Tonell

Språkrör Gröna Seniorer riks

Årsmöte för Gröna seniorer 17 april 2023

Alla medlemmar önskas hjärtligt välkomna till vårt årsmöte den 17 april 2023 kl. 18:30.
Mötet inleds med presentation av Ulrika Westerlund, riksdagsledamot och ledamot i Socialutskottet. Ulrika berättar om sitt arbete med äldrefrågor och svarar gärna på frågor.

Mötet är digitalt.
Anmäl dig senast den 10 april till grona.seniorerriks@gmail.com
Alla val kommer att göras via Vote-it.

Efter anmälan får du en länk till provvalet.
Efter provvalet får du en länk till årsmötet

Gröna seniorer verksamhetsberättelse 2022 

Verksamhetsplan för 2023

Välkomna önskar styrelsen

Remissvar Förslag till äldreomsorgslag SOU 2022:41

Remissvar över betänkandet SOU 2022:41 Nästa steg Ökad kvalitet och
jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (S2022/03277)


Gröna Seniorer är ett äldreförbund inom Miljöpartiet de Gröna. Vi arbetar med samtliga politiska frågor men särskilt med sådana som rör personer som nått pensionsåldern. Vi har ett eget program för frågor som berör äldre, särskilt vård och omsorg samt diskriminering.
Vi svarar av eget initiativ på remissen om utredningen av en ny äldreomsorgslag, Nästa steg SOU 2022:41.

Gröna Seniorer är positiva till att äldreomsorgen ska omfattas av en särskild lag. Det bör stärka de äldres möjlighet att få rätt stöd och service. Vi ser positivt på lagens syfte att förtydliga äldreomsorgens definition, uppdrag, innehåll och möjlighet till nationell likvärdig kvalitet. Det förebyggande, hälsofrämjande perspektivet är viktigt liksom rehabiliterande insatser samt att stödja funktioner och förmågor som finns hos den äldre.

Lagens starka koppling till socialtjänstlagen medför dock att det finns flera otydliga skrivningar. Ett exempel är att begreppet ”verka för” som återkommer i lagtexten, vi ser det som en brist att otydliga begrepp används i en förstärkt lagstiftning. Socialtjänstens verksamhet bygger redan på alltför många bedömningsfrågor. Det behövs konkreta rättigheter. Ett annat exempel på en otydlig skrivning är: ”Lagen gäller i vissa delar även dem som genom avtal utför kommunens uppdrag” Här skrivs i vissa delar, detta ger en otydlighet. Det behöver vara tydligt i vilka delar som avses. Vi anser även att begreppet “skälig levnadsnivå” bör ändras till “god”, i enlighet med definition i LSS.
Detta är ett område som som vi anser bör utredas vidare.

Läs hela Gröna Seniorers Yttrande

Remissvar SOU 2022_41 Göna seniorer Äldreomsorgslagen

Medlemsbrev julen 2022

God jul och gott nytt år önskar vi alla
Gröna Seniorer!

Det har varit ett händelserikt år. Mycket har hänt mycket sen sist och vi vill här berätta några saker som vi arbetat med och kommer att arbeta med framöver. Det är med glädje vi kan rapportera att vi nu börjar närma oss 600 medlemmar. Det är helt fantastiskt!
Men fler ska vi bli, vi Gröna seniorer gör skillnad.

Vid vårt senaste årsmöte valdes Lennart Tonell till språkrör och Agneta Granström omvaldes. I början av juni avgick Agneta och Lena Östholm Munkberg blev tillförordnad som språkrör.

Valet och vårt Äldrepolitiska program

Det gångna året har präglats av valet, trots detta har vi på olika sätt drivit våra äldrefrågor. Vi ha arbetat fram ett eget valmanifest (som utgår från vårt äldrepolitiska program) eftersom vi inte tyckte att partiets manifest uppmärksammade de äldres situation, behov och önskningar i tillräckligt stor utsträckning. Äldre är en grupp om ca 2,5 miljoner invånare där vi potentiellt bör ha många sympatisörer, förutsatt att vi har en bra äldrepolitik. Valanalysen visar också att andelen äldre som röstat på mp har ökat rejält.

Under året har vi varit med på en rad olika evenemang och kampanjer (ex. Almedalen). Vi har även skrivit ett flertal artiklar i tidningar och tidskrifter där vi framhållit hur Gröna seniorer arbetar för klimat och miljö, framtiden för barn och barnbarn samt för äldres framtid och möjligheter. Gröna seniorer riks har även skrivit ett genomarbetat remissvar på äldreomsorgslagen.

Partiets budgetmotion

I partiets budgetmotion finns flera förslag som vi framfört i olika sammanhang, exempelvis  höjning av den allmänna pensionen såväl som bostadstillägget för pensionärer, att   äldreförsörjningsstödet ska vara kvar, stimulansbidrag inom äldreområdet, en utveckling av nya arbetssätt för att förbättra arbetsmiljön inom vården och hemtjänsten mm. Förslaget om att tandvården ska ingå i samma högkostnadsskydd som sjukvården samt att de äldre med sämst munhälsa ska prioriteras finns även med i Tidöavtalet (men ej i regeringens budgetproposition). I Tidöavtalet finns för övrigt inga förbättringar av välfärden eller av klimat och miljö med. I Miljöpartiets budgetmotion däremot finns ”Ekonomisk trygghet för äldre”, en förstärkning med hela 1,7 miljarder kr.

Uppgifter och utveckling framöver

Gröna seniorer riks fyller en viktig funktion som en länk mellan partiledningen och medlemmarna genom att språkrören är adjungerade till den Politiska ledningsgruppen, Partistyrelsen och Riksdagsgruppen. Vi har nu under Kommun- och regiondagarna, där vi höll ett seminarium om äldre, inlett ett samarbete med vår nya riksdagsledamot Ulrika Westerlund som är ledamot i socialutskottet: Vår uppfattning är att äldrefrågorna under den gångna mandatperioden fått en ökad uppmärksamhet inom partiet, men allt kan bli bättre…..

Vi vill utveckla Gröna seniorer och vi kommer att arbeta för en uppstart av seniorgrupper i alla distrikt och på större orter. Faktum är att många seniorfrågor hanteras lokalt och regionalt. En plan för detta har utarbetats av vår styrelseledamot Ragnar von Malmborg.

Vi ser fram emot att arbeta med er alla på det nya året. Tillsammans ska vi synas och påverka på alla nivåer!

Äldre – en grupp att räkna med!

Varma hälsningar från

Lena Östholm Munkberg          Lennart Tonell

(lena.ostholm@mp.se)              (lennart.tonell@mp.se)

Politik för äldre – valmanifest från Gröna seniorer 2022

Valmanifestet innehåller följande rubriker: Social rättvisa, pensioner att leva på, förebyggande, sjukvården ska vara lätt att nå när du behöver den, en äldreomsorg värd namnet, en kollektivtrafik för alla samt bra bostäder på äldre dagar till vettig kostnad.

Här kan du ladda ner valmanifestet, endera som fyrsidig eller som A4 för att vikas.

Politik för äldre valmanifest

Valmanifest 4sid låg

Valmanifest

Det gröna samhällsbygget på äldre dar

Gröna Seniorer vill leva i ett långsiktigt solidariskt samhälle där gröna värden har en naturlig plats.

Ett gott åldrande förutsätter en god hälsa, rimlig ekonomi, psykiskt välbefinnande och trygghet.

Social rättvisa

Jämlika möjligheter ska gälla oavsett inkomst. De äldres kostnader för äldreomsorgen och hjälpmedel är för höga. Mer måste betalas via skatten. Vinster i välfärden ska begränsas och återinvesteras.

Det är dags att införa en tandvårdsförsäkring som skapar en jämlik och god tandhälsa. Både hjälpmedels- och tandvårdskostnader ska ingå i högkostnadsskyddet när du går i pension.

Pensioner att leva på

Pensionerna har halkat efter andra inkomster. Deras värde måste återställas och räknas upp i takt med vanliga löner. Pensionen ska uppgå till 70 procent av de sista årens heltidslöner och beskattas som en vanlig inkomst.

Föräldraledighet, arbetslöshet och sjukdom ska inte påverka pensionen negativt och garantipensionen ska höjas. När pensionen går att leva på försvinner fattigpensionärer och behovet av bostadstillägg.

Förebyggande

Vi ska skapa ett samhälle med gemenskap. Vi vill se naturliga mötesplatser för alla åldrar i varje bostadsområde och en service som är nära, lättillgänglig och social.

Ett förebyggande hälsosamtal med uppmuntran till vardagsmotion och sociala aktiviteter ska erbjudas alla från 55 år. Vi vill öka fokus på förebyggande insatser både från det offentliga och från föreningslivet för att minska ensamhet.

Sjukvården ska vara lätt att nå när du behöver den

Sätt fokus på sjukvården inom äldreomsorgen, både på äldreboenden och inom hemsjukvården. Täpp till glappet mellan region och kommun, inför en fast namngiven läkarkontakt och inrätta fler äldremottagningar.

Övermedicinering av den äldre befolkningen måste stoppas. En läkare måste ha huvudansvaret tillsammans med distriktssköterskan. Öka kunskapen om äldres sjukdomar. Vi behöver fler läkare och sjuksköterskor med specialistutbildning.

En äldreomsorg värd namnet

Vi vill se en mer flexibel hemtjänst där den äldre ges möjlighet att själv planera sin hjälp. Äldreomsorgen ska präglas av respekt med en hög kontinuitet. Antalet personer som besöker den äldre ska begränsas. Minska stressen för personalen, ge dem mer tid för den äldre och trygga deras anställningar.

En äldreombudsman som bevakar äldrefrågor och ger råd och stöd ska finnas i varje kommun. Risker, brister och möjligheter ska åtgärdas och samma krav ska gälla för kommunal och privat driven äldreomsorg.

En kollektivtrafik för alla

Kollektivtrafiken måste anpassas efter den äldre generationen, med enkla biljettsystem, rabatterade priser och gratis resor under lågtrafik. Kollektivtrafiken ska finnas nära och den ska vara lätt att använda.  Anropsstyrd trafik ska införas i glesbygden.

Det ska vara enkelt och pålitligt att beställa både färdtjänst och sjukresor.

Lagen om färdtjänst ska kompletteras med tillfälliga färdtjänstresor för den som inte hunnit få färdtjänst.

Bra bostäder på äldre dagar till vettig kostnad

Boendekostnaderna har ökat drastiskt under senare år. Vi vill se en bostadspolitik som ger rimliga boendekostnader i alla bostäder. Äldre med knappa inkomster ska ha råd att bo i en nybyggd bostad. Hyrorna i äldreboenden ska sänkas till samma nivåer som vanliga hyror.

Fler bostäder behöver anpassas och vi vill se stöd för fler hissar i flervåningshus.

Det behövs fler boendeformer, gärna generationsboenden, trygghetsboenden med service eller andra former där människor kan bo i gemenskap.

 

Äldre är ofta pigga och friska och lever längre än tidigare.

Många vill arbeta efter 65 år, men ingen ska tvingas för att de saknar pengar.

Ett långt liv ger mycket erfarenhet och kunskap. Pensionärer är ofta aktiva inom politiken, kulturlivet och föreningslivet.

Vi gröna känner oss trygga i våra värderingar och inspireras av att få arbeta med att visa vägen till ett hållbart samhälle och en grönare framtid för alla.