Synpunkter på utredning om pensionsåldern

Gröna Seniorers riksorganisation skrev så här i ett remissvar på SOU 2013: 25, pensionsåldersutredningens slutbetänkande:

Vi har förståelse för att frågan om pensionsåldern utreds mot bakgrund av att allt fler lever allt längre. En följd av detta är att andelen äldre ökar i relation till antalet yrkesaktiva men det betyder inte att det går att generellt trappa upp pensionsåldern.

Vi vill understryka att inga konkreta förändringar kan bli aktuella innan det gjorts tillräckliga insatser för att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor för de äldre på arbetsmarknaden. Visserligen är många av dagens äldre friska och vid god vigör men många är redan vid dagens pensionsålder trötta och utslitna av ett både psykiskt och fysiskt påfrestande arbete. Utan förbättringar kommer en höjning av pensionsålder att missgynna denna grupp och därmed ge dem en mycket låg pension. Risken är att det skapas stora klyftor i samhället. Vi tycker inte att utredningen tillräckligt har belyst dessa frågor. I stället synes de ekonomiska aspekterna för samhället av att människor uppbär pension under en längre tid än tidigare ha varit avgörande för utredarens ställningstaganden.

Vi menar att åtgärder för att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor men också ett flexibelt system med möjlighet till deltidspension är viktiga förutsättningar för att fler ska kunna arbeta längre upp i åren. Det finns också andra betydelsefulla faktorer om man vill ha ett hållbart pensionssystem. Inte minst viktiga är arbetsgivares och arbetskamraters attityder till de kollegor som fortsätter att arbeta efter 65 år.

Undersökningar visar att de som väljer att arbeta längre upp i åldrarna gör det för att de känner sig behövda och att de upplever sitt arbete som meningsfullt och stimulerande. Betydelsefulla faktorer är givetvis också att det verkligen lönar sig att arbeta och att man inte på äldre dagar åsidosätts när det gäller möjlighet till stimulans och fortbildning.

Gröna Seniorer vill därför understryka vikten av ökat stöd till forskning kring de faktorer som redan idag får äldre att stanna kvar i arbetslivet till 65 och efter 65 års ålder. Först med relevanta kunskaper om dessa mycket viktiga faktorer kan en höjning av pensionsåldern ha förutsättningar att accepteras av de äldre och på sikt kunna genomföras. Slutligen vill vi peka på att det är orimligt att utreda en höjd pensionsålder frikopplat från utformningen av pensionssystemet och förvaltningen av pensionsmedlen.

För styrelsen för Gröna Seniorers riksorganisation                                                         2013 08 29

Vivianne Gunnarsson                                                             Eva Hellung Strohl

Miljöpartiets äldrepolitik/partiprogram

Ur partiprogrammet, antaget av kongressen 2012

Många lever ett aktivt liv mycket längre än vad tidigare generationer har haft möjlighet till. Fler och fler får uppleva sin hundraårsdag. Många äldre är friska allt längre vilket är en stor samhällsresurs. Äldres kunskaper och erfarenheter är ovärderliga på många områden, till exempel som fortsatt yrkesaktiva eller som mentorer till yngre. Inom frivilligsektorn och föreningslivet gör många äldre stora insatser. Alla äldre är dock inte friska och många behöver tilltagande hjälp. Därför är det viktigt med en trygg och god äldreomsorg som utgår från de äldres individuella behov.

   Ett rikt liv kännetecknas av självbestämmande, socialt umgänge och möjlighet till deltagande. Även som äldre ska man ha möjlighet att uppleva samvaro, gemenskap och kunna delta i fysiska och kulturella aktiviteter.
   Rätten till bostad är grundläggande i vårt land. För äldre blir det efterhand allt viktigare att ha en fungerande bostad och, när man så behöver, rätt till stöd och hjälp i hemmet. En fungerande hemtjänst kan ofta vara en förutsättning för att kunna bo kvar i sitt hem.
   Kommunerna behöver bli bättre på att planera så att den äldre när hen så önskar och behöver ska kunna erbjudas äldreboende, serviceboende eller annat lämpligt alternativ.
  Alla ska kunna lita på kvaliteten och tryggheten i omsorgen, oavsett vem som utför den. Som anhörig är det ofta smärtsamt att se när en äldre närstående insjuknar. Då ska man kunna vara trygg med att det finns en god omsorg med hög kvalitet och tillräcklig och utbildad personal.
   De anhöriga ska känna sig sedda och deras önskemål tillmötesgås så långt som det är möjligt. Det ska finnas äldreomsorg med olika inriktningar. Önskemål om vårdpersonalens språkkunskaper ska tillgodoses. Frivilliga insatser i äldreomsorgen ska uppmuntras.
  Äldreomsorgen står inför en stor utmaning med ett ökat antal äldre i befolkningen, samtidigt som det sker stora pensionsavgångar bland omsorgspersonalen. I framtiden kommer allt färre unga behöva försörja och vårda allt fler äldre. Vi vill möta den utmaningen. På samhällsekonomisk nivå är det viktigast att ge unga människor vägar in i arbetslivet. För äldreomsorgen handlar det om åtgärder för att bli en bra arbetsgivare.
  Personaltätheten måste hålla tillräcklig nivå så att de som arbetar i äldreomsorgen slipper hamna inför omöjliga situationer som att ensamma behöva utföra lyft som egentligen kräver två personer. En satsning på ökad bemanning genererar nya jobb samtidigt som kvaliteten ökar.
   Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara näringsrik, miljövänlig och helst närodlad.