Äldreboenden med aktivitet

I en äldreboendeutredning föreslås att en för Stockholms kommun  ny boendeform ska inrättas: ”Trygghetsboenden med aktivitetscentra”. Det innebär bl.a. viss bemanning som nu saknas i många äldreboenden. Gröna Seniorer i stockholmsregionen är sitt remissvar positiva til förslaget men anser att det inte får innebära att fler servicehus läggs ner.
Läs remissvaret här: https://gronaseniorer.nu/Files/Gr_Se_Aldreboendeutredn_Remissvar_25sep-16.pdf

Nytt från styrelsen

Gröna Seniorer Riks har haft tre styrelsemöten sedan årsmötet. Gröna Seniorer är numera en egen organisation med samma status som Grön Ungdom. Vi har ägnat tid till registrering av föreningen och enats om en egen logga för föreningen. Den nya loggan är en maskros som skickar ut frön, mycket passande tycker vi. Vi har också enats om att prioritera frågor om boende, äldres ekonomi samt hälsa, vård och äldreomsorg.img_6453

Kvalitetsplan för äldreomsorgen utreds

Regeringen har tillsatt en utredning för att skapa en kvalitetsplan för äldreomsorgen. Länk till utredningen.
Utredningens sex huvudområden:

  1. Högre kvalitet och ökad effektivitet
  2. Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser
  3. Tryggad personalförsörjning
  4. Översyn av särskilda boendeformer
  5. Flexibla former för beslut om äldreomsorg
  6. Användning av välfärdsteknologi

Yngre pensionärer får ökat tandvårdsbidrag

I regeringens budget för 2017 föreslås att det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) höjs för äldre mellan 65-74 år från dagens 150 kronor per år till 300 kronor per år. I och med höjningen får gruppen 65-74 år samma nivå på ATB som gruppen 75 år eller äldre. Satsningen omfattar totalt 50 miljoner kronor 2017 och därefter 100 miljoner kronor per år. Höjningen föreslås träda i kraft 1 juli 2017.

Budgetkommentarer

Pensionärsorganisationerna PRO och SPF framför kritik mot regeringens budget som las i september 2016.

PRO reagerar starkt på att det inte finns några skrivningar om en fortsatt sänkning av skatten för pensionärer. Skillnaderna i nettoinkomst mellan pensionärerna och förvärvsarbetande ökar. Till detta kommer att bostadstillägget inte höjs. Samtidigt välkomnar PRO kompetenssatsningen inom äldreomsorgen.
Läs mera här: http://pro.se/pension/Nyhetsarkiv/PRO-om-budgeten-Vi-forvantar-oss-mer-for-de-aldre/?id=192256

Christina Rogestam, ordförande i SBF Seniorerna, anser att budgeten är mager: – Ungefär hälften av landets 2 miljoner pensionärer lever på inkomster på runt 16 000 kronor före skatt eller lägre. Det är inkomstnivåer som statsministern, i frågan om ingångslöner, har menat att det inte går att leva på. Det är därför anmärkningsvärt att det är så magert med satsningar i höstbudgeten för att förstärka pensionärernas ekonomi.
Läs mera här: http://www.mynewsdesk.com/se/spf-seniorerna/pressreleases/hoestbudgeten-magert-med-satsningar-till-landets-2-miljoner-pensionaerer-1566578

Förslag om pensionspolitiskt råd

Okunskapen om att pensionerna som andel av slutlönen kommer att sjunka dramatiskt är stor. Det behövs ett fristående organ som granskar pensionerna, ett pensionspolitiskt råd med liknande auktoritet som det finanspolitiska rådet, skriver företrädare för konsumentorganisationen Proskandia.
Läs mera här: http://www.dn.se/debatt/lat-pensionspolitiskt-rad-vaka-over-pensionerna/

Känsla av otrygghet och isolering vägde tungt

Kumla kommun vägrade ge en 99-åring plats på särskilt boende. Men det var inte rimligt. Förvaltningsrätten gav 99-åringen rätt och åberopar en dom i Högsta förvaltningsdomstolen rörande en 90-årig kvinna. Där kom man fram till att man inte bara skulle bedöma kvinnans fysiska sjukdomsbesvär, utan även ta hänsyn till hennes egen känsla av otrygghet och social isolering. Sammantaget kom man därmed fram till att det inte räckte med hemtjänst i den egna bostaden. Läs mera här: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/99-arig-kvinna-far-ratt-mot-kommunen