Interna möten

Årsmöte i Gröna Seniorer Stockholmsregionen 2018
Socialborgarrådet Åsa Lindhagen gästade årsmötet 22 mars 2018 och rapporterade om aktuell socialpolitik med betoning på äldrefrågor.

 Följande val genomfördes:

Styrelse
Sammankallande: Gösta Evén.   Kassör:Lilian Nylinder.
Övriga ledamöter: Eivor Karlsson, Vivianne Gunnarsson,   Annika Hansén-Eriksson, Margareta Randwall.    Anders Ödmark. Ragnar von Malmborg, Åke Askensten.

Ersättare i turordning:
Arne Bringentoff, Urban Johansson, Else Lundin, Habira Majlieva, Ann-Sofi Matthiesen.

Revisorer
Ordinarie: Henrik Sundström. Ersättare: Kerstin Slåneteg.

Valberedare: Barbro Norgren, Lennart Tonell, Ingegerd von Malmborg.
Ombud på distriktsstämman: Vivianne Gunnarsson.
Adjungerad i distriktsstyrelsen: Gösta Evén.


Årsmötet 2018: GAHRTON OCH BERGMAN SPRÅKRÖR
På Gröna Seniorers riksorganisations årsmöte 15 mars 2018 i Stockholm valdes följande personer.

Ledamöter i styrelsen:

 • Per Gahrton, Hörby, språkrör.
 • Ingrid Bergman, Göteborg, språkrör.
 • Margareta Alton, Näsåker.
 • Gösta Evén, Tyresö, kassör och ansvarig för medlemsregistret.
 • Kerstin Sundqvist Norrköping. sekreterare.
 • Rickard B. Hansson, Lycksele, ansvarig för medlemsregistret samt för webb- och
  hemsidan.
 • Eva Ringdahl, Vallda, Kungsbacka, sekreterare.

Ersättare i styrelsen:

 • Margareta Randwall, Solna.
 • Mikael Malm, Västra Frölunda.
 • Guilem Rodrigues da Silva, Lund.

Revisorer:

 • Henrik Sundström, Nacka.
 • Ulf Granath,Göteborg/Torslanda.

Valberedning:

 • Jan Rydén, Lomma.
 • Britt-Marie Rosenqvist, Bollnäs
 • Else Lundin, Stockholm.
 • Rolf Andersson, Noraström.

Årsmötet 2017:TRE NYA I STYRELSEN FÖR GRÖNA SENIORER RIKS.

Gröna Seniorers riksorganisation hade årsmöte i MP-lokalen Örebro den 7 april. Mötet valde två nya styrelseledamöter: Margareta Alton från ångermanländska Näsåker och Björn Wadström från sörmländska Nyköping.
Omvalda ledamöter: Ingrid Bergman, Göteborg, Christina Mörtl, Helsingborg, Yngve Petersson, Lund, Annika Hansén Eriksson, Stockholm, Mikael Malm, Göteborg.
Till ersättare valdes Kerstin Sundquist, Norrköping, Lutz Dahmen, Bromölla, och Margareta Randwall, Solna.

Revisorer: Henrik Sundström, Saltsjö-Boo, och Ebbe Andersson, Nyköping. Valberedare: Eivor Karlsson, Stockholm, Jan Rydén, Lomma, och Bengt Nilsson, Sundsvall.

Språkröret Jan Rydén avtackades efter många år i styrelsen. Han efterträds av Yngve Petersson. Det andra språkröret är Ingrid Bergman.

Årsmötet kunde den här gången anta en betydligt starkare budget än vanligt. Det beror på att Gröna Seniorer efter beslut på MP-kongressen 2016 fått en högre status och blivit seniorförbund. Det ger mer ekonomiskt stöd från partistyrelsen och ökat inflytande inom olika delar av partiet.
Mötet leddes förtjänstfullt av Niklas Persson, grönt kommunalråd i Örebro. Vi fick också lyssna på ett intressant anförande av riksdagsledamoten Jonas Eriksson, också från värdstaden.

För större bild – klicka bilden!


Gröna Seniorer i Stockholmsregionen hade årsmöte och utsåg Gösta Evén, Tyresö, till ny sammankallande efter Eivor Karlsson, Stockholm, som valde att överlämna klubban efter 8 år på posten; hon blir dock var i styrelsen. BirGitta Tornérhielm, Stockholm, lämnar styrelsen efter många års tjänst. Nya i styrelsen är  Bengt Annebäck, Norrtälje, Arne Bringentoff, Stockholm, och Lai Yin Stenqvist, Stockholm. Är du medlem och vill ha protokollet kan du kontakta Annika Hansén-Eriksson.


GRÖNA SENIORERS riksorganisation hade styrelsemöte i Stockholm 6-7 februari.

Styrelsen beslutade att stödja kongressmotioner i varierande områden:

 • Garantipension och bostadstillägg
 • Att bli äldre i en ny tid
 • Ensamkommande barn
 • Fredsminister
 • Minskade ekonomiska klyftor i Sverige
 • Smart landsbygd

Gröna Seniorer  har också lämnat in flera egna motioner:

 • Seniorliv (bl.a. pensionsålder, ekon. kompensation för kvinnor)
 • Bättre samverkan mellan olika vårdgivare för att ge säkrare vård
 • Representation av GSr riks i RVB
 • Läkemedel, åldrandet leder till ökad känslighet för läkemedel
 • För att motverka bl.a tandlossning: gratis tandhygien för äldre.
 • Äldres ekonomi och boende

Under den andra dagen fick styrelsen besök av MP:s kanslichef Anna Stenvinkel, MPs kommunikationschef Henrik Svensson Karlsson och Jon Karlfeldt partistyrelsens sammankallande med dem diskuterade vi hur vi arbetar praktiskt.

Styrelsen pratade också om politiska frågor med Susanne Åkesson som är sakkunnig i bostadsfrågor hos Peter Eriksson och riksdagsman Stefan Nilsson om äldrefrågor.


Septembermöte hos GRÖNA SENIORER I STOCKHOLMSREGIONEN. Vi diskuterade bl.a. budgetar, boenden och pensioner. Nästa gång (24 okt) hör valfrågorna till det som kommer upp på agendan.

gr-se-sth-2016-0927-text_154704

MILJÖPARTISTER PÅ ÄLDRERIKSDAGEN

Under Äldreriksdagen i Stockholm i september 2016 träffades några miljöpartister för en dryg timma av erfarenhetsutbyte om äldrefrågor. Mattias Ekberg från MP:s rikdagskansli svarade för dessa minnesanteckningar.
Närvarande: Johan Rosander, Lilli Marton, Lena Östholm, Joakim Engström, Åke Askensten, Stefan Nilsson, Ingegerd von Malmborg, Eivor Kalrsson, Mattias Ekberg

Stefan Nilsson, riksdagsledamot, berättade att han valt att plocka upp frågan om Förvaltare. Idag kan förvaltarskapet slå fel och den goda tanken med att ha någon som ansvarar och bestämmer över en människas ekonomi kan också bädda för att förvaltarskapet missbrukas. Fler läkare som gör en separata bedömningar av en individ är t.ex. ett sätt att göra det mer träffsäkert när ett förvaltarskap är sista utvägen.

Mötesdeltagarna diskuterade hur ersättningsnivåerna till Gode män inte får sättas för högt så fel personer lockas till att ta uppdrag, samtidigt är det svårt att hitta Gode män så balansen där i mellan är svår. Kanske skulle ett helt nytt system med Gode män börja tittas på? Jan Lindholm (mp) skrev en motion ang. Gode män för ett år sen som hittas via riksdagen.se med namn 2015/16:723.

Information gavs kring att Susanne Rolfner Suvanto är regeringens särskilda utredare för att ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Utredningens uppdrag är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017 och ta upp följande områden; 1 Högre kvalitet och ökad effektivitet, 2 Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser, 3 Tryggad personalförsörjning, 4 Översyn av särskilda boendeformer, 5 Flexibla former för beslut om äldreomsorg, samt 6 Användning av välfärdsteknologi. En del frågor som mötet diskuterade är det svårt att ta nya steg i innan utredningen är släppt.

Mötet diskuterade mer brett om sjukdomar och folkhälsa samt vad de gröna lösningar på dessa problem skulle kunna tänkas vara. Vi måste t.ex. lyfta upp och börja pratat om roten till varför vi är sjuka, själva anledningen till att siffrorna över vår folkhälsa ser ut som dem gör. Inte bara fokusera på att behandla sjukdomssymtom. Kost och förebyggande arbetet var områden som togs upp, hur gör vi det roligt och lätt att leva sunt? Hur får vi med våra äldre på detta? Kan digitaliseringen vara en del av lösningen, hur kan t.ex. 1177 utvecklas? Människor måste i god tid innan de blir fullt så årsrika få information och samtal med t.ex. primärvård om att på olika sätt planera inför kommande dagar. Boende, hälsa, familj o.s.v.

Mötet uppehöll sig en bit kring matfrågan och pratade om matens betydelse i välfärden generellt, allt från förskola till äldreomsorgen. Äldreomsorgens mat måste bli bättre. Upplevelsen var att det inte är så illa som det var förut men här finns jobb kvar att göra, tillagningsköken måste öppna upp och det är en fråga för Miljöpartiet lokalt att driva. Hur jobbas det med upphandling?

När det slarvas med förebyggande och behandlande arbete inom kommunernas verksamheter, t.ex. skolans ansvar för barns väl och ve, så hamnar ofta kostnaderna på landstingens budget. Det är ett systemfel som måste ses över, hur gör vi så kommunerna blir de som tar ansvar också ekonomiskt för sina brister och landstinget för sin verksamhet? Naturligtvis är detta en snårskog av uppdrag och flöden, men som det är idag kan det inte fortsätta. Regionreformen står för dörren, finns möjligheter och luckor där?

Även relationen mellan hemmet och hälso-/sjukvård måste diskuteras, t.ex. korttidsboendena. Är korttidsboendena som form något bra eller inte? Deltagarna är lite oeniga, men finns utvecklingspotential av formen? Kan också användas till att stötta anhöriga till en person med vård-/omsorgsbehov, inte bara som sluss mellan vård och det egna hemmet. Hur utvecklas denna välfärdstjänst vidare?

I Oxelösund finns personer som jobbar som boendelotsar och flyttar hem ett dygn till de personer som erbjudits plats i ett boende. Dock är det tveksamt kring hur många som skulle tacka ja till detta, målsättningen är dock att lära känna personen bättre. Dennes bakgrund, intressen, behov o.s.v. Finns fler smarta nya lösningar att undersöka?

Eivor Karlsson lyfte regeringens senaste besked om investeringsstödet till olika boendeformer till äldre, dock kan det diskuteras vad pengarna kommer räcka till. Stödet får lämnas för ny- eller ombyggnation av så kallade klassiska äldreboenden, av hyresrätter för äldre på den ordinära bostadsmarknaden såsom trygghetsboenden, samt för anpassning av gemensamma lokaler i anslutning till bostadshus. Regeringen har för 2016 avsatt 150 miljoner som går till investeringsstödet, beloppet beräknas att successivt öka till 400 miljoner 2018.

Hemtjänsttaxan diskuterades, kommunerna gör lite olika vilket kan skapa osäkerhet för den enskilde. Frågan lyftes om maxtaket för hemtjänsttaxan kanske skulle sättas utifrån en procentsats istället för en summa. En del människor har kanske råd att betala mer och är inte de som är i störst behov av samhällets subventioneringar? Här avslutades dock mötet och ingen vidare diskussion i frågan genomfördes.


NY STYRELSE I ENGS
European Network of Green Seniors, ENGS, valde i maj 2016 Utrecht ny styrelse för tre år.

ENGS 2016 Gruppbild TEXTFr v: Tony Cooreman (Belgien, kassör), Ute Schmitz (Tyskland, avgående generalsekreterare), Vivianne Gunnarsson (Sverige vice ordförande), bakom Vivianne står Marjatta Donner (Finland, avgående vice ordförande), Birgit Meinhard-Schiebel (Österrike, pressansvarig), Anette Muggenheimer, (Tyskland, ordförande), Reimo Lampinen (Finland, juridikansvarig) och bakom Anettte står Frank Hauser (Tyskland, generalsekreterare).


KONGRESSBESLUT SOM BERÖR GRÖNA SENIORER

Av Ethel Sjöberg, partistyrelsen

Partistyrelsens proposition: Normalstadgar för partidistrikt och lokalavdelningar.
Normalstadgar för partidistrikt
§6 Distriktstyrelse
Mötesrättigheter
Grön Ungdoms, Gröna Studenters och Gröna Seniorers eventuella regionala organisationer inom partidistriktets verksamhetsområde får utse varsin representant som är ständigt adjungerad till distriktstyrelsen med yttrande- och förslagsrätt. Årsstämman får besluta att dessa representanter ska vara fullvärdiga medlemmar av distriktstyrelsen

Normalstadgar för lokalavdelning
§6 Styrelsen
Mötesrättigheter
Grön Ungdoms, Gröna Studenters och Gröna Seniorers eventuella lokala organisationer inom lokalavdelningens verksamhetsområde får utse varsin representant som är ständigt adjungerad till styrelsen med yttrande- och förslagsrätt. Årsmötet får besluta att dessa representanter istället ska vara ska fullvärdiga medlemmar av styrelsen.

Partistyrelsens proposition
Ett nytt ombudssystem för kongressen
Gröna Seniorer föreslås numera tilldelas kongressombud på motsvarande sätt som Grön Ungdom och Gröna Studenter.
§7.4.2 15 mandat tilldelas Grön Ungdom, Gröna Studenter och Gröna Seniorer. Organisationerna tilldelas ett mandat var och resterande mandat fördelas mellan dem i proportion till deras medlemsantal.

Partistyrelsens proposition
Rambudgeten 2017-2019
Not 14 övriga kostnader
Övriga kostnader avser kongress, förtroenderåd, KL-kommittén, Gröna Seniorer, personal MP organisationer och för 2017 och 2019 även kommun- och landstingsdagar.

Kongressen beslutade i enlighet med ovanstående förslag. Besluten om nya stadgar och regler börjar gälla senast från och med årsmöten 2017.


GRÖNA SENIORERS RIKSORGANISATION hade årsmöte den 27 april i Miljöpartiets lokal i Gävle.

Gr Se -riks årsm Viftar 2016 0427_130603

Inbjuden talare var Kukkamariia Valtola Sjöberg, som är sammankallande i Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté. Hon presenterade en hel del statistik och bland det mest intressanta var två siffror från riksdagsvalet 2014: 26 % av de röstberättigade var 65 plus – men bara 2.3 % av dem röstade på Miljöpartiet.

 Mötet valde följande styrelseledamöter:Christina Mörtl, Helsingborg, Mikael Malm, Göteborg, Annika Hansén-Eriksson, Stockholm, Ingrid Bergman, Göteborg, Jan Rydén, Lomma, Margareta Randwall, Solna,Yngve Peterson, Lund. Till språkrör utsåg styrelsen Ingrid Bergman och Jan Rydén, till kassör Christina Mörtl och till sekreterare Margareta Randwall.

Till styrelsesuppleanter valde årsmötet Kerstin Sundvist, Norrköping, Ylva Bandmann, Gävle, Anna-Maria Myszka-Gustavsson, Helsingborg, Britt-Marie Rosenqvist, Bolllnäs, Dan Sjöbom, Sundsvall.

Henrik Sundström, Nacka, och Ebbe Andersson, Nyköping, valdes till revisorer.
Till valberedare valdes Eivor Karlsson, Stockholm, Birgitta Westlund, Karlstad, och Guillem Rodrigues Da Silva, Lund.


ÅRSMÖTE HOS GRÖNA SENIORER I STOCKHOLMSREGIONEN.  Gäst på årsmötet var Peter Sikström, generalsekreterare hos SPF Seniorerna. Han berättade om organisationens arbete för att få till stånd en bättre politik för landets pensionärer. Men det är ingen enkelt match – intresset för äldrefrågorna verkar inte vara speciellt stort hos riksdagspartierna och få politiker är tillräckligt insatta i pensionssystemet.

Gr Se Sth Årsmöte 2016 0420_154921_LLS

På de flesta styrelseposter i Gröna Seniorer blev det omval. Följande ingår i styrelsen:
Eivor Karlsson (sammankallande), Lilian Nylinder (kassör), Gunilla Almén, Gösta Evén, Vivianne Gunnarsson, Annika Hansén-Eriksson, Anita Jonsson, Margareta Randwall, Anders Ödmark. Ersättare: Åke Askensten, BirGitta Tornérhielm, Ann-Sofi Matthiesen, Monika Eknert, Anders Lindmark.


GRÖNA SENIORER I STOCKHOLMSREGIONEN har haft besök av Annika Lillemets, riksdagsledamot från Östergötland. Temat var fördelningspolitik och det är uppenbar att äldre personer är missgynnade ekonomiskt, inte minst när det gäller beskattningen.
I övrigt diskuterades det som är på gång när det gäller hemtjänst och äldreboenden – utvecklingen ser positiv ut för det förstnämnda men knappast för det sistnämnda.

Årsmötet äger rum den 20 april kl 13 i MP-lokalen, Pustegränd 1-3 i Stockholm.

Gr Se sth Annika Liillemets 2016 0330_155702_LLS Annika Lillemets pratade om fördelningspolitik och även det stundande amerikanska presidentvalet kom upp till diskussion bland de globala seniorerna.Gr Se Sth Medlemsm 20160330_163219


GRÖNA SENIORER SKÅNE
Gröna Seniorer i Skånes årsmöte 2016 valde följande styrelse:
Anna-Maria Myszka-Gustafsson och Yngve Petersson valdes till språkrör.
Övriga styrelseledamöter:
Christina Mörtl, Karin Petersson och Kjell Johansson.
Ersättare:
Roland Thor och Ann Stenberg.


STOCKHOLMSREGIONEN.
Årets första möte med Gröna Seniorer i Stockholmsregionen. Vi diskuterade bl.a. den nuvarande och framtida skatten (höjningar av kommun- och landstingsskatter är att vänta), pensionerna, pensionsåldern och en enkät som vi genomför bland MP:s lokalavdelningar i länet. Vi kom också in på de försämringar av äldreomsorgen som genomförs i princip hela landet. Det verkar som om våra äldre blivit mindre värda för den politiska makten trots alla skatter  och avgifter som betalas – för att inte tala om alla frivilliga insatser..

Gr Se Sth 2016 0118 TEXT_184518_LLS


RIKSORGANISATIONENS ÅRSMÖTE 2015.
Gröna Seniorer hade årsmöte i Norrköping den 28 maj 2015.  Start kl 12. Medverkade gjorde  bl.a. partisekreterare Anders Wallner. Mer information  finns på annan plats.


HÄR ÄR PROTOKOLLET
:

Protokoll från årsmöte med Gröna Seniorer Riks 2015 05 28 i Norrköping

Närvarande: se röstlängd ( 44 personer) plus ytterligare en person.

 1. Fastställdes röstlängden efter upprop. Antal röstberättigade 44 personer.
 1. Mötet har blivit stadgeenligt utlyst.
 1. Valdes Gunnar Boija till mötesordförande. Valdes Hillevi Werring till mötessekreterare.
 1. Valdes Mikael Malm och Britta Kahanpää till justerade.
 1. Valdes Anita Jonsson och Gösta Even till rösträknare.
 1. Beslöt mötet att verksamhetsberättelsen inte behöver läsas upp, eftersom alla läst den. Jan Rydén kompletterade med att berätta om några saker som hänt hittills i år.
  Ingrid Bergman berättade om de kontakter man hittills haft med MP Riks har varit positiva. Berättade hon också om kontakterna med De Grönne i Norge.Förslag på tillägg till verksamhetsberättelsen:Den 27november anordnade Gröna Seniorer Väst bokbord på landstings- och kommundagarna i Karlstad. Där medverkade Birgitta Westlund, Ulla Brodin och Marja Rönnholm från Värmland samt Karin Olofsson, Tidaholm och Hassan Kianoush, Göteborg.
  Fråga om Engs tas upp under övriga frågor. Fråga om registrering av medlemmar. Ibland har de som betalar in inte angivit namn eller vilket år betalningen avser. OBS att det är viktigt att man tänker på det!Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.
 1. Kassören gick igenom Resultat- och balansräkning. Mötet godkände densamma.
 1. Det minus som uppstått under året överfördes i ny räkning.
 1. Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn Guilem Rodrigues da Silva.Togs upp att revisionen i fortsättningen även reviderar verksamheten enligt skrivningen i stadgarna.
 1. Beslutade mötet att lämna ansvarsfrihet för styrelsen.
 1. Proposition angående förslag till egen logga för Gröna Seniorer.
  Stöd från Gröna Seniorer Väst via Mikael Malm.Viktigt att man kan ha den både i färg och svartvitt. Förslag från en medlem att ta med rötterna på maskrosen, eftersom hon ser oss som själva rötterna. Diskussion om ifall vi överhuvudtaget ska ha en egen logga, eftersom vi alla är miljöpartister.
  Förslag på avslag av ekonomiska skäl.
  Förslaget avslogs med siffrorna 24-13.Förslag på ändring av par. 9.
  Ny lydelse: Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast tre veckor före aktuellt möte där valet ska göras dvs det går inte att nominera vid sittande möte.
  Mötet beslutade enhälligt att anta stadgeändringen.Motion om ändring av par. 6.
  Styrelsen föreslår avslag.
  Motionen avslogs med siffrorna 36-4Motion från Gröna Seniorer Västra Götaland.
  Styrelsen ställer sig positiv till förslaget att lokal och regional information ska kunna tas med i det utskickade medlemsbrevet från Gröna Seniorer Riks.Mötet ställde sig bakom detta.
 1. Fastställande av medlemsavgift för 2016.
  Förslag på 100 kr. Förslag på oförändrad avgift, 65 kr. Mötet beslutar att behålla en oförändrad årsavgift.
 1. Förslag till budget 2015
  Förslaget föredras av kassören. Mötet antog förslaget till budget.
 1. Verksamhetsplanen antogs. Inbjöds till att mötesdeltagarna skulle kunna göra förslag på sådant den nya styrelsen bör arbeta med under det kommande året.
 1. Antal ledamöter i styrelsen. 3-9 och 3 ersättare enligt stadgarna.Mötet beslutar att man ska välja 7 ledamöter och 3 ersättare. Valberedningen berättar om sitt arbete. Mikael Malm anmäler sig som sökande. Kandidaterna presenterar sig. Icke närvarande kandidater som lämnat en skriftlig presentation presenterades av valberedningen.Beslutades att var och en får rösta på 7-10 personer.Valda:
  Ledamöter: Valberedningens förslag
  Kerstin Sundqvist, Norrköping,
  Ingrid Bergman, Göteborg,
  Jan Rydén, Lomma,
  Britt- Marie Rosenqvist, Bollnäs,
  Margareta Randwall, Solna,
  Lars- Anders Lundberg, Kungsbacka,
  Karin Pettersson, KristianstadErsättare:
  Mikael Malm
  Dan Sjöbom
  Anna-Maria Myszka-Gustafsson
 1. Val av valberedning. Mötet beslutade att valberedningen ska bestå av fem personer. Och att alla måste skriva fem namn på valsedeln. Kandidater:
  Eivor Karlsson
  Birgitta Westholm
  Kristina Enholm
  Kjell Johansson
  Guilem Rodrigues da Silva
  Ann-Sofie Mathiesen
  Peter Eller. Eivor, Birgitta, Kristina, Kjell och Peter valdes
 1. Val av två revisorer. Ebbe Andersson och Henrik Sundström valdes.
 1. Övriga frågor.
  Eva Hellung Ståhl berättade om ENGS ( Gröna Seniorer i Europa).
 1. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

 

Gunnar Boija                                 Hillevi Werring
Mötesordförande.                         Mötessekreterare

Mikael Malm                                 Britta Kahanpää
Justerare                                      Justerare


GRÖNA SENIORER I STOCKHOLMSREGIONEN hade årsmöte den 17 april 2015 i MP-lokalen, Stockholm. Sammankallande Eivor Karlsson och kassören Lilian Nylinder hör till de omvalda i styrelsen. Efter själva årsmötet blev det budgetinformation av Janine Alm Ericson, som är riksdagsgruppens ekonomitalesperson.

Gr Se Sth Årsm 2015 0417_133040_LLSHÄR ÄR PROTOKOLLET:

Årsmöte den 17 april 2015 kl 13.00 i Miljöpartiets lokaler Pustegränd, 1-3 Stockholm

1) Fastställande av röstlängd

Beslut: 21 närvarande röstberättigade. Från §7 tillkom ytterligare en medlem.

Se bifogad lista.

2) Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats
Beslut: Mötet är stadgeenligt kallat

3) Val av mötesordförande samt mötessekreterare
Till ordförande valdes Peter Modesta och till sekreterare valdes Eva Hellung Strohl

4) Val av justerare samt rösträknare
Till justerare valdes Marja Sandin Wester och Annika Hansén-Eriksson. Till rösträknare valdes Anita Jonson och Kerstin Wickman

5) Fastställande av dagordning

Beslut: Dagordningen fastställdes enligt tidigare utsänt förslag

6) Styrelsens verksamhetsberättelse
Föredrogs av Eivor Karlsson.Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

7) Resultat- och balansräkning (bif)
Beslut: Resultat och balansräkningen fastställdes. Årets tillgångar överförs till ny räkning

8) Revisorernas berättelse (bif)
Revisionsberättelsen föredrogs av Henrik Sundström.

:9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

 10) Styrelsens verksamhetsplan.
Föredrogs av Eivor Karlsson.
I diskussionen kring verksamhetsplanen underströks vikten av att utveckla kontakterna med partistyrelsen, partiets riksdagsledamöter samt partiets representant i pensionsberedningen. Framfördes också vikten av att detta sker i samråd med Gröna Seniorers riksorganisation

Beslut: Verksamhetsplanen fastställdes med uppmaningen till styrelsen att arbeta vidare med de förslag som framkom under diskussionen

11) Budget
Under behandlingen av budgetförslaget informerade revisor Henrík Sundstöm om en ny lag gällande från årsskiftet 2015 som reglerar användningen av partistödet. Henrik Sundström fick i uppdrag att lägga förslag till styrelsen angående den fortsatta hanteringen av partistödet.

 Beslut: Budgeten antogs i befintligt skick med möjlighet till korrigering vid senare tillfälle

12) Behandling av propositioner och motioner.
Inga propositioner eller motioner förelåg

13) Val av sammankallande och kassör samt övrig styrelse
Följande personer valdes:
Ordinarie:
Sammankallande Eivor Karlsson

Kassör Lilian Nylinder

Ledamot Vivianne Gunnarsson

Ledamot Margareta Randwall

Ledamot Anders Ödmark

Ledamot Anita Jonsson

Ledamot Gösta Evén

Ersättare:

Förste ersättare Åke Askensten

Andre ersättare Ann-Sofi Mattiesen

Tredje ersättare BirGitta Tornérhielm

Fjärde ersättare Eie Herlitz

Femte ersättare Monika Eknert

14) Val av revisor/er
Följande personer valdes:

Ordinarie revisor Henrik Sundström

Revisorssuppleant Kerstin Slåneteg

15) Val av valberedning
Följande personer valdes: Kerstin Allergren sammankallande, Peter Modesta. Bengt Annerbeck alternativt Bengt Hollwaster om Bengt Annerbeck tackar nej

16) Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg

17) Avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat kl 14.45

Eva Hellung Strohl, Mötessekr                                                             Peter Modesta, Mötesordförande

Marja Sandin Wester                                         Annika Hansén Eriksson Justerare                                                            JusterareGRÖNA SENIORER I STOCKHOLMSREGIONEN hade medlemsmöten 26 februari och 26 mars  kl 15-17. MP-lokalen, Pustegränd 1-3, Stockholm.


GRÖNA SENIORER  deltog på seniormässan 10-12 mars i Göteborg.

Gr Se Väst Annons Gröna seniorer annons FINAL 13x9cm kvartsida PDF-format-1 copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Språkrör i Skåne
Gröna Seniorer i Skåne valde 21 februari 2015 två nya språkrör: Anna-Maria Myszka-Gustafsson, Helsingborg, och Bo Adamsson, Malmö.


Gröna Seniorer i stockholmsregionen hade terminsavslutning den 18 december. Ett dominerande  diskussionsämne var extravalet den 22 mars 2015.

Gr Se Sth Terminsavsl20141218_125619_LLSGröna Seniorer i Västra Götaland hade medlemsmöte 8 nov kl 11-15 i Göteborg.  Tema: Kultur över gränserna.


Gröna Seniorer i stockholmsregionen hade möte 29 okt 2014 partilokalen i   Stockholm. Bland annat diskuterades valrörelsen, valresultatet, den nya regeringens budgetförslag och pensionärernas situation.

Gr Se Sth medlem 2014 1029_154133_LLSGröna Seniorer i stockholmsregionen ordnade öppet möte i ABF-huset i Stockholm 26 augusti.. Ett välbesökt möte som präglades av dialog och där publikens inlägg och frågor dominerade.Gr Se Sth 26 aug -14 ES IMG_4422


Gröna Seniorer riks årsmöte 29 maj i Göteborg
Gröna Seniorers Riksorganisation hade sitt årsmöte 29 maj  i Göteborg. Information om den nyvalda styrelsen finns under fliken ”Styrelse och kontaktpersoner”.


Flygbladsutdelning i Stockholm
Flygbladsutdelare inför EU-valet – Eivor Karlsson, Anders Ödmark, Vivianne Gunnarsson. Utanför Europahuset i Stockholm på Europadagen/fredsdagen 9 maj. (För större bild, dubbelklicka bilden.)

Gr Se Vid Europahuset 9 maj-14P1030974


Seniormässa i Malmö
MIljöpartister på Seniormässan i Malmö maj 2014.

Gr Se Skåne på senormässa maj 14643601841662_n


LOV är inte problemfri

Gr Se Sth 8 april -14 P1030850Gröna Seniorer i stockholmsregionen bjöd in Ulf Bjerregaard (i mitten av bilden, framför affischen) från Kommunal i Stockholm till en diskussion om hemtjänsten och övrig äldreomsorg. Det har skett en tydlig nedrustning sen 2006 då alliansen tog över i riksdagshuset och i flera kommuner.
Ett problem är LOV, lagen om valfrihet. Lagen har ökat valfriheten för pensionärerna så att det i en enda stadsdel kan finnas ett hundratal hemtjänstföretag av olika kvalitet att välja bland. Det innebär t.ex. att bilar från flera olika företag kan åka till pensionärer i samma kvarter eller ibland i samma hus. Kommunal är inte mot valfrihet men anser att det blir mer rationellt om man nöjer sig med ett halvdussin utförare. Dessutom blir det  enklare att välja för pensionärerna.


Stockholmsregionens årsmöte 8 april

Gr Se Sthlm årsmöter -14 P10308428 april 2014  hade  Gröna Seniorer i stockholmsregionen årsmöte i MP-lokalen i Stockhom. Eivor Karlsson  och Lilian Nylinder omvaldes som sammankallande resp kassör.

 


Årsmöte i Västra Götaland
Gr Se Vä Götaland Ny styrelse -14 Besk

Gröna seniorer i VG valde ny styrelse på årsmötet 22 feb. Ny ordf tillsammans med Lena Klevenås är Mikael Malm från Göteborg. Övriga ordinarie är Ingrid Bergman, Ingegerd Borg Saviharju, Mona Eriksson, Karin Olofsson, Mikael Hägne, Jose Isla och Barbro Feltzing. Ersättare är| Hassan Kianoush, Gunilla Arneström, Göran Olofsson, Britt- Marie Winberg, Lars-Anders Lundberg och Lena Örtqvist.

Gröna Seniorer vill samarbeta med alla lokalavdelningar i valrörelsen och ställer gärna upp på olika utåtriktade aktiviteter, för att förstärka dessa. Kontakta gärna Mona Eriksson som är vår valsamordnare, meps@4@telia.com eller 0708 176208 eller Karin Olofsson på 0502 43056.
Nästa styrelsemöte för Gröna Seniorerr VG äger rum sön den 1 juni kl 14 på MP-kansliet  i Göteborg.
Alla Gröna seniorer uppmanas att närvara på Vårgårda möte 17 aug på Gustav Fridolins dag


Stockholmsregionen: Valfrågor på agendan
Gröna Seniorer i  stockholmsregionen hade medlemsmöte kl 15 den 24 feb 2014. MP-lokalen, Pustegränd 1-3, Stockholm. Främst diskuterades valfrågor.


9 mars Grönt café i Göteborg: Världens bästa sjukvård?
Söndagen den 9 mars ordnar Gröna Seniorer i VÄSTRA GÖTALAND tillsammans med Grön Ungdom Väst ett Grönt café på MP-kansliet i Göteborg, med diskussioner om visioner för framtidens sjukvård.   ”Världens bästa sjukvård?” är huvudfrågan och tillsammans pratar vi om hur vi ska skapa en sjukvård som både kan arbeta förebyggande och bra  ta hand om de som behöver hjälp.

Vi bjuder förstås på fika!   Samtalet är öppet för medlemmar i hela regionen och vi ser fram emot att träffa er alla där. Kl 15-17,  9 mars 2014, MP:s kansli, Ekelundsgatan 4, Göteborg.


Gröna Seniorer i Västra Götaland har årsmöte 22 februari 10.30
Kl 11-12 talar riksdagsledamoten Mehmet Kaplan om arbetsmarknadsfrågor generellt och 55+ speciellt. Sedan vidtar årsmötesförhandlingar, där vi bl a ska behandla en proposition från styrelsen om att utvidga Gröna seniorer Västra Götaland till Gröna seniorer Väst. Plats MP-kansliet, Ekelundsgatan 4, Göteborg.Vi bjuder på lunch, fisksoppa från Feskekörka vid 13-tiden och beräknar att vara klara till 16.Anmälan sker till Lena Klevenås på lena.klevenas@mp.se


AnhGr Se 14jan-14 AHF Solna P1030671Anhörigvård
Anhörigvård stod på agendan när Gröna Seniorer i stockholmsregionen hade möte den 14 januari 2014. Ulla Molin och Jan-Erk Larsson från Anhörigföreningen i Solna informerade om situationen. Nedskärningarna i kommunerna gör att allt fler anhöriga går ner i arbetstid för att vårda sina anhöriga.


I HALLAND har  det varit möte och en avdelning av Gröna Seniorer har bildats. Karin Ekeborg har rapporterat på Gröna Seniorers Facebooksida: Vi tänker mest på kommunala gröna äldrefrågor och då är det särskilda boenden och omsorgstagare i hemmen vi vill utveckla! Gröna aktiviteter och god mat, lagad från grunden, är självklart för oss äldre tycker vi – men där finns mycket att jobba med! Gratis bussresor på dag- och på helgtid är också en bra fråga för oss.


Gröna Seniorer i stockholmsregionen avslutade verksamhetsåret med lunch i ett valv från 1400-talet, närmare bestämt på Café Gråmunken i  Gamla Stan. Deltagarna fick bl.a. veta att MP i Stockholms stad har äldreomsorgen som en av de prioriterade valfrågorna samt att MP i stadshuset i budgeten föreslagit 170 miljoner mer än alliansen till äldreomsorgen.

Gr Se Jullunch dec-13 Gråmunken LÄTT P1030575


Gröna Seniorer i STOCKHOLMSREGIONEN hade medlemsmöte 25 nov 2013 i MP-lokalen, Pustegränd 1-3, Stockholm. Bland annat samtal med Grön Ungdoms regionala språkrör Anton Fendert om samarbete i valrörelsen.

ANTON FENDERT GU HOS GR SE Besk 20131125_154512


Gröna Seniorer i VÄSTRA GÖTALAND hade medlemsmöte  i MELLERUD  16 nov 2013.  Först aktiviteter på stan och därefter medlemsmöte i Tingshuset. Maud Strömbergsson  talade om ”Modesjukdomar” och Mona Eriksson om kollektivtrafik.


Gröna Seniorer har en plats i styrelsen för den europeiska organisationen European Network of Green Seniors, ENGS.

GR SE RIKS HEMS ENGS-möte höst -13

Bilden är från styrelsemötet i BRYSSEL i november 2013. Nr tre från vänster är Vivianne Gunnarsson från Stockholm.


Gröna seniorer på Stora Torget i BORÅS.  Samtal och flygbladsutdelning.

Gr Se Vä Göt i Borås St torget sept -13


Gröna Seniorer i STOCKHOLMSREGIONEN hade möte 24 okt 2013 kl 15-17 i MP-lokalen, Pustegränd 1-3, Stockholm. På agendan bl.a. valrörelsen och samarbete med Gröna Studenter i regionen. Gäst var nye studentordföranden Gabriel Liljenström, som också utsetts till valplanerare för MP i regionen.

Gabriel Liljenström Gr Stud okt-13 P1030341