Krav på översyn av pensionssystemet

Flera pensionärsorganisationer är i ett debattinlägg i Aftonbladet kritiska till det nuvarande pensionssystemet, som bl.a. gör att många kvinnor har mycket låga pensioner.

Pensionsavgiften på 18,5 procent måste höjas så att mer pengar kommer in i systemet. Det så kallade taket, över vilket löntagares pensionsavgifter går som skatt till staten och inte in i systemet, bör också tas bort. Eftersom allt fler riskerar att blir beroende av garantipension bör den följa löneutvecklingen i stället för ett prisindex, skriver organisationerna som vill ha en övergripande översyn av pensionssystemet.

Läs mera här: http://www.aftonbladet.se/debatt/article21475806.ab

Mer privatisering inom SLL:s sjukvård

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting (SLL) har beslutat om en plan för upphandling av hälso- och sjukvård. I praktiken innebär det grönt ljus för en fortsatt privatiseringsvåg inom sjukvården i länet. Det som är särskilt oroande är att det öppnar dörren för att införa vårdval inom geriatriken. Det innebär att landstinget förlorar kontroll över en mycket resurskrävande vård för de äldsta och sjukaste.

-För Miljöpartiet är det viktigt att det finns en tydlig samordning när det gäller den här patientgruppen. En privatisering riskerar exempelvis att slå sönder samarbetet mellan landstinget och kommunerna. Vi tappar också den geografiska fördelningen av äldrevården och det kan leda till att våra mest sjuka patienter tvingas resa längre för att komma till sin läkare, säger Susanne Nordling (MP) oppositionslandstingsråd.

Miljöpartiet konstaterar att dagens vårdval är kostnadsdrivande och har bidragit till en ökad ojämlikhet inom vården. Och även om Alliansen också börjat inse att det finns problem med dagens vårdval så fortsätter de ändå att se privatisering som svaret på de flesta utmaningarna vården står inför.

– Det är fel väg att gå. Vården står inför en stor omorganisering samtidigt som den befinner sig i kris. För att klara vården de kommande åren behöver landstinget behålla kontrollen över den vård som flyttas ut från akutsjukhusen, inte blanda in ännu fler aktörer, säger Susanne Nordling (MP) oppositionslandstingsråd.

Budgetförslagets förändringar för pensionärer

Det förhöjda grundavdraget för äldre justeras fr.o.m. 1 januari 2016 så att personer över 65 år inte beskattas högre än löntagare yngre än 65 år för inkomster upp till 10 000 kr i månaden. Skatten sänks även för äldre med inkomster upp till 20 000 kr i månaden. Exempel: Vid en pensionsinkomst på 10.000 kr per månad sänks skatten med ca 250 kr och vid en pension på 16.000 kr blir sänkningen ca 50 kr. För mer exakta uppgifter hänvisas till Skatteverkets tabeller. Förslaget beräknas minska skatteintäkterna med 1,87 miljarder kr 2016.

Särskild löneskatt föreslås på ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension. Skatten bestäms till 6,15 procent. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 1,77 miljarder kr 2016. Skatten är en form av arbetsgivaravgift och betalas alltså av arbetsgivaren.

Tidigare har riksdagen beslutat att slopa avdragsrätten för privat pensionssparande. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 1,36 miljarder kr 2016.

Sverige 3:a i världen

Organisationen Help Age International rankar år efter år vilka länder som är bäst att åldras i. Sverige ligger fortfarande högt (3:e plats) men har tappat de senaste åren. Så sent som 2013 var Sverige nr 1. När det gäller begreppet ”hälsa” har Sverige sjunkit mycket påtagligt och hamnade den här gången på 12:e plats.
Läs mera här: http://www.expressen.se/dinapengar/sverige-blir-samre-att-aldras-i/

Extremt höga avgifter hos pensionsfonder

Upp till 1 304 kronor per år. Så mycket kan förvaltningen av premiepensionen kosta enligt en ny rapport från Pensionsmyndigheten. Rapporten har kartlagt avgifterna i 20 förvaltningsföretag som tillsammans förvaltar cirka 87 miljarder kronor åt cirka 600 000 sparare i sammanlagt 65 fonder.

Som en del av sitt uppdrag att stärka pensionssparare och pensionärers ställning som konsumenter följer Pensionsmyndigheten upp förra årets rapport om förvaltningsföretagen inom premiepensionen. I den var högsta förvaltningskostnad hela 13 gånger högre jämfört med förvalsalternativet AP7 Såfa, mot 8,5 gånger högre i årets rapport. Pensionsmyndighetens menar att arbetetet med att stävja avgifterna har varit framgångsrikt.
Läs mera här: http://www.pensionsmyndigheten.se/RapportForvaltningstjansterInomPremiepensionen.html

Klimatupprop inför mötet i Paris

Vi – Grön Ungdom, Gröna Studenter och Gröna Seniorer – vill stödja våra delegater vid klimatmötet, bl.a. Åsa Romson, för att få ett lyckat resultat i förhandlingarna.
Nu under september ska dessutom beslut tas i FN angående sjutton utvecklingsmål som ska ersätta de åtta milleniemål man arbetat med fram till i år.
Klimatförhandlingarna och arbetet med de sjutton utvecklingsmålen hänger mycket samman för att få en stabil global utveckling framöver.
Ett bindande avtal vid Parismötet är avgörande för att hindra en irreversibel höjning av medeltemperaturen på jorden med ökad risk för obrukbara landområden och därmed sammanhängande flyktingströmmar.
Som grund står våra solidariteter: Solidariteten med djur, natur och det ekologiska systemet, solidariteten med kommande generationer, solidariteten med världens alla människor.

För Grön Ungdom: Magda Rasmusson och Lorentz Tovatt,  språkrör.
För Gröna Studenter: Elin Hylander och Mårten Espmarker, språkrör.
För Gröna Seniorer: Ingrid Bergman och Jan Rydén, språkrör

Maxtaxan för hemtjänst höjs

Regeringen höjer maxtaxan i hemtjänsten, vilket gör det möjligt för kommunerna att höja avgiften av det skälet. Samtidigt minskas nämligen statsbidragen i motsvarande grad. Kommuner som avstår att höja måste på annat sätt försöka finansiera det ekonomiska bortfallet. Förslaget har fått skarp kritik av pensionärsorganisationer.
Läs mera här: http://www.svd.se/regeringen-gor-hemtjanst-dyrare

Gröna Seniorer riks: Halvårsuppföljning

Halvårsuppföljning av verksamhetsplan 2015 för Gröna Seniorer riks.
Formalia, sammanträden m.m
14 – 15 januari, styrelsemöte inkl. sammanträffanden med Anders Wallner och         Anna Stenvinkel för information om Målbild 2018 och Nätverk inom Mp. 19 februari, styrelsemöte i Helsingborg.10-12 mars, deltagande i Seniormässan i Göteborg.20-21 mars, deltagande med bl.a. bokbord vid kommun- och landstingsdagarna i Bollnäs.31 mars, telefonmöte/styrelsemöte.

14 april, språkrören Ingrid Bergman och Jan Rydén sammanträffade med Anders Wallner samt senare Valter Mutt, Stefan Nilsson och Jan Lindholm ur partigruppen. Vi deltog en stund vid hela partigruppens möte kl. 17.

28 maj, årsmöte i Immanuelskyrkan i Norrköping. 44 närvarande varav 42 röstberättigade. Robert Sandveden och Anders Wallner deltog som gästföreläsare. 13 juni hade vi konstituerande styrelsemöte och ordinarie styrelsemöte i Conventum, Örebro.
Vi hade bokbord under hela MP-kongressen 2015.

Skrivelser
Vi har skrivit avtal med PS om att fungera som formellt Nätverk i Miljöpartiet de gröna.
Vi har skrivit 150125 till PS angående Gröna Seniorer´s representation i kongressen.
Vi har 14 april lämnat två skrivelser till Anders Wallner, ett med rubriken: Dagens pensionssystem behöver förändras, samt ett äskande om bidrag för närvaro med bl.a. bokbord på kongressen.
Vi har lämnat in 3 motioner till MP:s kongress i Örebro.

Övrigt
De Grönne i Norge har sökt hjälp och stöd av Gröna seniorer riks för att starta motsvarande organisation i Norge och riks har lämnat detta uppdrag till Västra Götalands Gröna Seniorer då man tidigare har haft kontakt. Man bjöd in till möte i Göteborg i april 2015 och Ingrid Bergman  har träffat gruppen i Trondheim i augusti och kommer att tillsammans med Valter Mutt medverka i valrörelsen i sept, enligt planerat.

Ingrid Bergman har varit i Trondheim för att stötta ”De Grönne” i Norge att starta en Seniororganisation. Gröna Seniorer Skåne har hjälpt MP Båstad i extravalet till KF där. Gröna Seniorer Skåne kommer även att delta med ett eget seminarium vid Kommun- och regiondagarna i Eslöv 19-20sept.

Några kommentarer: Gröna Seniorer har medverkat via medlemmar i Västra Götaland/riks varit i Almedalen och haft en del verksamhet där under politikerveckan.

Vi planerar en skrivelse, klimat-upprop, tillsammans med Grön ungdom och Gröna studenter. Vi planerar som bäst vår medverkan med bl.a. bokbord vid Mp:s Norrlandshelg i Åre 12-13sep.

Våra ansträngningar att utöka samarbetet med Grön ungdom och Gröna studenter kommer till uttryck bl.a. i MpSkånes Regionfullmäktigegrupps verksamhetsplan för 2015-2016. Där står bl.a: Grön Ungdom, Gröna Studenter och Gröna Seniorer utgör viktiga nätverk för Miljöpartiet. Dessa är centrala och kan dels bidra till idéutvecklingen inom partiet, dels bidra tillatt nå ut med våra gröna framgångar. Därför är det viktigt att knyta dem till RFG.

För Gröna Seniorers Riksorganisation./Jan Rydén och Ingrid Bergman