Program GSr 2018

Gröna Seniorer riks handlingsprogram 2018

Miljöpartiet ska vara ett självklart val för alla som prioriterar miljö och klimat.

Miljöpartiets vision är att allas erfarenheter, förmåga och kunskap ska tas till vara hela livet och att alla ska kunna leva ett rikt liv med god hälsa.

Gröna Seniorer ser som självklart att seniorfrågor finns med i partiprogrammet.

Nedanstående är sådant Gröna Seniorer ser som möjligt att förverkliga, eller i varje fall planera för, under den kommande mandatperioden.

1. KLIMAT OCH MILJÖ

 • Gröna Seniorers stora uppgift är att med sina kunskaper och erfarenheter vara en förebild för hur man kan leva ett gott liv som skonar miljön och minskar klimatpåverkan.
 • Gröna Seniorer vill visa på en livsföring utan användning av engångsmaterial, samt förbjuda all plast i konsumentledet.

2. SENIORER SOM RESURS I SAMHÄLLET
Eftersom 27,5% av de röstberättigade vid valet i höst är över 65 år, vill GSr

 • verka för att fler seniorer ska ta plats i beslutande församlingar.

Gröna Seniorer vill också

 • motverka åldersdiskrimineringen i samhället.
 • verka för större flexibilitet i pensionssystemet.
 • skapa mötesplatser för ökat samarbete över generationsgränserna.

3. ETT HÅLLBART, GOTT LIV
Allmänt

 • volontärarbete för seniorer bör stöttas av samhället
 • fixartjänst ska ordnas i alla kommuner
 • äldreråd/äldreombudsman ska finnas i alla kommuner inkl. hjälp med nättjänster.
 • aktiviteter för social gemenskap bör ordnas i alla kommuner
 • kontanthantering bör genom lagstiftning finnas kvar
 • olika digitala lösningar positiva

Boende

 • reavinst betalas först vid försäljning av sista bostaden man säljer
 • regel ska vara valfrihet i boende; fler olika sorters seniorboenden måste byggas
 • alla över 85 år kan flytta till servicehus/särskilt boende utan biståndsbedömning
 • mer och välutbildad personal på seniorboenden
 • valmöjlighet i hemtjänst, viktigt med kontinuitet vad gäller personalen.
 • utöka möjligheten för äldre att kommunicera på sitt modersmål

4. MAT för seniorer på seniorboende eller i hemmet

 • välsmakande näringsrik mat som stimulerar aptiten och motverkar undernäring
 • maten lagad på närodlad ekologisk råvara
 • maten anpassad för äldre med olika kulturbakgrund

5. HÄLSO – OCH SJUKVÅRD
Förebyggande hälsovård

 • seniormottagningar för alla över 70 år med möjlighet att också träffa dietist
 • gratis broddar
 • regelbunden utevistelse; friskvårdsbidrag

Sjukvård

 • möjlighet till hembesök av sjuksköterska
 • alla åldrar, kvinnor och män ska ha tillgång till samma goda vård
 • efter utredning ska åtgärder vidtas direkt för dementa

Läkemedel

 • läkemedelsbehandling grundas på helhetsbedömning av sjukdomsbilden.
 • viktigt med genomgång av läkemedel en person fått utskrivet från olika läkare.

Tänderna

 • tandvårdskostnaderna jämställas med annan vård
 • fria besök hos tandhygienist för alla över 65 år

Anhöriga

 • anhörigcenter ska finnas i varje kommun
 • anhörigvårdare ska kunna få ersättare

Ansvar Region/Kommun

 • tydliga regler för vad som är landstingets resp. kommunens uppgifter
 • tydliga regler för när en patient är färdigbehandlad
 • rehabilitering ska vara både kommunens och landstingets ansvar.

6. VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE

Oavsett om vården sker i hemmet, på ett särskilt boende eller på ett sjukhus är det viktigt att den sker på ett värdigt sätt.
Var man än befinner sig, är det också viktigt att det finns ett bra samarbete mellan region, kommun och anhöriga (där sådana finns).

Gröna Seniorer vill ge nya släkten möjlighet till ett gott liv på en välmående planet.

Länk till GoogleDrive mapp med programmet som broschyr för utskrift
GSr Program 2018

 

Lämna ett svar