Bort med ålderismen – ett Sverige för alla åldrar.

Vi var några gröna seniorer som var inbjudna att lyssna på ett seminarium i gamla
riksdagshuset som bland annat handlade om den bristande representativiteten av årsrika i Riksdagen. I en panel satt partisekreterarna och för vår del Katrin Wissing som gav sin syn på ämnet och nämnde de gröna seniorernas betydelse.

Att ett parlament bör spegla sina väljare verkar i det närmaste alla vara överens om. Men ända sedan införandet av enkammarriksdagen har andelen ledamöter ”65 år eller äldre” varierat mellan 1 och 4 procent. Det senaste valet innebar ingen ändring. Endast fyra procent av riksdagens ledamöter är 65 år eller äldre, samtidigt som gruppens väljarandel är 28 procent.
Med full åldersrepresentativitet så skulle närmare en tredjedel av ledamöterna vara 65 år eller äldre! Vad beror då den bristande representationen på? Vilka konsekvenser kan den få? Hur kan man komma till rätta med de problem den orsakar?

Hur ligger det då till i vårt eget parti? Jan Riise kvalar in som 65+ (född 1957). Daniel kommer därnäst och är åtta år yngre. Rebecka le Moine är yngst född 1990 och Annika Hirvonen är född 1989. Det som diskuterades var naturligtvis om det har någon betydelse hur gammal en person för att kunna fatta kloka beslut och är det ”rättvist,” rent av odemokratiskt att åldersgruppen över 65 år har så liten representativitet.

Orkar en 65 plussare med det hårda arbetet att vara riksdagsledamot? Gudrun Nordborg (V) och äldst i riksdagen (född 1946) vittnade om sitt arbete. Hon såg det som fördel att vara åldersrik och erfaren och som jag förstod det inte mötts av någon ålderism. Hennes kunskap och erfarenheter togs tillvara inom partiet och riksdagen.

”70 är det nya 50” (så heter hans läsvärda bok) men ändå för gammal för riksdagen? var rubriken på Ingmar Skoogs föreläsning. Han är överläkare och professor i psykiatri och vid en ålder av 70 år fortfarande en aktiv forskare bland annat om ålderns inverkan på personers kognitiva förmåga.

Finns det då belägg för att man är för gammal för att sitta i riksdagen om man är 65 år eller äldre? Ingmar Skoog visade med en rad diagram att 70 är det nya 50 och det finns inga belägg för att man blivit ”för gammal” för att vara riksdagsledamot snarare tvärtom. Man är inte lika snabb i tanken som en 25-åring men det kan vara till fördel och leda till mer eftertänksamma, erfarna och klokare beslut (min tolkning!). Så det kan nog betraktas som ett problem att
representativiteten av 65 plussare i riksdagen är så liten. I kommunerna är representativiteten av äldre riktigt bra (kan givetvis variera mellan kommunerna) och i regionerna är de äldre hyfsat representerade men borde vara bättre (min bedömning).

Hur ska vi komma tillrätta med problemet vad gäller representativiteten i riksdagen? Kring detta diskuterades det mycket men det kan konstateras att valberedningarnas och nomineringskommittéernas arbete är mycket viktiga. De har en stor makt över listsättningen.
Det som kan vara avgörande för hur listorna sammansätts, är vilka personer som sitter i dessa beredningar (finns där en representativitet). Miljöpartiet (liksom de flesta partier) har kriterier för hur listan till riksdagen ska se ut där ålder är ett kriterium. För ett litet parti som vårt där vi i många valkretsar har bara en eller ett par på valbar plats då prioriteras ofta att kandidaten är känd på orten. Dock, det är viktigt om vi ser till hela kandidatlistan (30-40 namn) att 65+ finns representerade även om de inte står på valbar plats. Vi vet att för många väljare är det av intresse att listan innehåller kandidater av olika åldrar och inte minst närvaron av 65 plussare där 28% av väljarkåren kan känna igen sig. Det kan dra till sig fler väljare/sympatisörer till vårt parti.

Till sist, hur ligger det till med representativiteten på vår lista inför EU-valet. Av 40 namn på listan är en över 65 år, undertecknad.

Lennart Tonell
(språkrör Gröna seniorer riks)

Remissvar Förslag till äldreomsorgslag SOU 2022:41

Remissvar över betänkandet SOU 2022:41 Nästa steg Ökad kvalitet och
jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (S2022/03277)


Gröna Seniorer är ett äldreförbund inom Miljöpartiet de Gröna. Vi arbetar med samtliga politiska frågor men särskilt med sådana som rör personer som nått pensionsåldern. Vi har ett eget program för frågor som berör äldre, särskilt vård och omsorg samt diskriminering.
Vi svarar av eget initiativ på remissen om utredningen av en ny äldreomsorgslag, Nästa steg SOU 2022:41.

Gröna Seniorer är positiva till att äldreomsorgen ska omfattas av en särskild lag. Det bör stärka de äldres möjlighet att få rätt stöd och service. Vi ser positivt på lagens syfte att förtydliga äldreomsorgens definition, uppdrag, innehåll och möjlighet till nationell likvärdig kvalitet. Det förebyggande, hälsofrämjande perspektivet är viktigt liksom rehabiliterande insatser samt att stödja funktioner och förmågor som finns hos den äldre.

Lagens starka koppling till socialtjänstlagen medför dock att det finns flera otydliga skrivningar. Ett exempel är att begreppet ”verka för” som återkommer i lagtexten, vi ser det som en brist att otydliga begrepp används i en förstärkt lagstiftning. Socialtjänstens verksamhet bygger redan på alltför många bedömningsfrågor. Det behövs konkreta rättigheter. Ett annat exempel på en otydlig skrivning är: ”Lagen gäller i vissa delar även dem som genom avtal utför kommunens uppdrag” Här skrivs i vissa delar, detta ger en otydlighet. Det behöver vara tydligt i vilka delar som avses. Vi anser även att begreppet “skälig levnadsnivå” bör ändras till “god”, i enlighet med definition i LSS.
Detta är ett område som som vi anser bör utredas vidare.

Läs hela Gröna Seniorers Yttrande

Remissvar SOU 2022_41 Göna seniorer Äldreomsorgslagen

VI KRÄVER VÄRDIG VÅRD UTAN ÄLDREDISKRIMINERING!

Uttalande av Gröna Seniorer Stockholmsregionens årsmöte
Världen och vi i Stockholmsregionen står i dag inför en historisk vändpunkt. För ett halvår sedan hade vi ingen aning om att vi skulle befinna oss i ett inbromsat stängt samhälle där människor isolerar sig för att undvika ett virus. Vi hade ingen aning om att över 4.000 människor i Sverige skulle dö inom en kort tid och vi hade ingen aning om att det inte gick att skydda de äldre trots att det var huvudmålet.

I dag sitter miljoner människor över 70 år i karantän i sina hem. Bara i Stockholms region gäller det 1/2 miljon människor som inte kan ha ett normalt liv. Bara i Stockholmsregionen har över 2.000 människor dött i covid-19 varav 50 % på äldreboenden och 25 % med hemtjänst. Nu är det  dags att stanna upp för politiker i alla partier, makthavare, myndigheter, kommuner och regioner och verkligen ta vara på de möjligheter som finns att forma en bättre och mer hållbar framtid för alla.

Det är också dags att stanna upp och gå igenom offentliga och privata budgetar och arbeta fram en bättre och mer human äldrevård. Sedan ädelreformen kom till på 90 talet har mantrat varit att kvarboendeprincipen ska gälla så långt möjligt men detta har blivit en regel in absurdum och stora besparingar har gjorts på de äldres bekostnad.

Enligt Socialtjänstlagen har äldre personer rätt till en skälig levnadsnivå. Det var tänkt som en lägsta standard men har nu istället blivit taket. I dag har vi inte den hemtjänst vi en gång hade på 60-och 70-talet. Mänsklig kontakt och omvårdnad har reducerats till ett antal snabbesök av mer eller mindre outbildad personal.

Det är inte värdigt att äldre ska ligga ensamma hemma i sina sängar och vänta på att en främling ska komma in och ge omvårdnad. Det är inte värdigt att resurser är så knappa på äldreboenden att människor får vårdskador. De äldre blir passiviserade och får sällan möjlighet att till exempel vistas utomhus. Inte heller för personalen är arbetssituationen tillfredsställande, vilket innebär svårigheter att rekrytera och utbilda.

Vi , Gröna Seniorer i Stockholmsregionen, uppmanar nu alla makthavare inom stat och regering, Sveriges  kommuner och regioner (SKR), region Stockholm och alla kommuner i regionen, att omvärdera synen på äldreomsorgen/äldrevården och se till att vi får en värdig vård för äldre utan åldersdiskriminering.

Samverkan mellan kommun och region måste förbättras eftersom äldre personer ofta har flera sjukdomar samtidigt och därför komplexa behov. Äldre personer på ett vård- och omsorgsboende ska till exempel vid behov ha rätt till fysisk undersökning av läkare på boendet .Avgörande beslut om vårdinsatser ska inte ske via en telefonkonsultation.

Det betyder att resurserna till äldreomsorgen måste höjas i alla budgetar så att omvårdnadspersonalen får en adekvat utbildning och goda arbetsförhållanden samt att kontinuiteten upprätthålls för både personal och omsorgstagare.Fler äldre ska erbjudas att välja var de vill bo;kvar hemma, i seniorboende, servicehus eller vård- och omsorgsboende. Antalet korttidsplatser för vård och avlastning ska öka, anhöriga ska stöttas och de äldre ska få fortsätta att vara individer med olika behov.

Inga fler fagra ord eller långa utredningar – nu vill vi ha verkstad!
Gröna Seniorer i Stockholmsregionen 4 juni 2020

 

Äldre diskrimineras dagligen

Trots den historiska milstolpen med FN:s beslut om mänskliga rättigheter för 70 år fortgår diskrimineringen dagligen i Sverige. Vi kan tyvärr konstatera att de mänskliga rättigheterna påtagligt försvagas när du blir äldre. På punkt efter punkt får vi sämre behandling när det gäller ekonomi, service, hjälp och vård.

Det skriver PRO-ordföranden Christina Tallberg i ett debattinlägg. Läs artikeln här: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/BJP5q0/aldre-diskrimineras-i-sverige–varje-dag

Så tidigt blir vi ”för gamla”

Åldersdiskrimineringen börjar tidigt. Redan vid 40 kan man anses vara ”för gammal”. Det framgår av utredningar, bland annat från diskrimineringsombudsmannen, DO. Nu tillsätter regeringen en grupp som ska granska hur dagsläget är. Här en länk till en tidigare rapport från DO. http://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/aktuellt-under-2017/aldersdiskriminering-borjar-tidigt-enligt-forskare/

Få äldre till riksdagen också 2018

Även denna gång är det få äldre på valbar plats i riksdagsvalet. I och för sig står ca 900   65-plussare på riksdagsvalsedlare men de är främst med som utfyllnad. Socialdemokraterna har lägst andel kandidater som är 65 plus. S  har 7 procent, snittet för riksdagspartierna är 16 procent. Läs mera här.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6986221

”Alla människors lika värde borde gälla också äldre”

Mathias Bred skriver i en ledarkrönika i Göteborgs-Posten om hur äldre behandlas i dagens samhälle. Politikerna talar gärna om människans lika värde. Men detta lika värde gäller inte personer som fyllt 65.

Läs mera här: http://www.gp.se/ledare/alla-m%C3%A4nniskors-lika-v%C3%A4rde-borde-g%C3%A4lla-ocks%C3%A5-%C3%A4ldre-1.4080611

Många pensionärer undernärda

Aftonbladet har i flera artiklar tagit upp de matproblem som finns hos många pensionärer. Redan för flera år sedan konstaterade Livsmedelsverket att hälften av de som bor på äldreboenden är undernärda. Sedan dess har det kommit uppgifter som bekräftar att situationen är allvarlig. Professor Yngve Gustafson är mycket kritisk och säger att äldre diskrimineras.
Läs mera här: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23924464.ab

Ett krig mot svenska pensionärer

Leif Södergren skrev 11 juli i Expressen: ”Det har länge pågått ett krig mot svenska pensionärer. De äldre har svartmålats som en ointressant och en kostnadskrävande grupp som belastar samhället.

Därmed har de effektivt placerats i ett utanförskap vilket gör det lättare för politiker att marginalisera och osynliggöra dem. Pensionerna krymper och dessutom är beskattningen högre för pensionärer i Sverige än i andra europeiska länder.”
Läs mera här: http://www.expressen.se/debatt/det-pagar-ett-krig-mot-svenska-pensionarer/