Nya pensionsprognoser

Pensionsmyndigheten levererade  i början av maj nya prognoser till regeringen.

Prognos inkomst- och tilläggspensionen, i procent

2015* 2016 2017 2018 2019 2020
Februariprognos +0,9 +4,2 +3,1 3,1 1,8 +1,1
Majprognos +0,9 +4,2 +2,8 +3,1 +1,7 +1,4

*Fastställd indexering (omräkning), det är alltså ingen prognos

– Hur det går med inkomstpensionen beror framför allt på hur många som jobbar och deras inkomster. Det viktigaste för pensionerna i Sverige på sikt är att tillräckligt många arbetar och att inkomsterna ökar, inte hur börsen går, säger Ole Settergren, analyschef hos Pensionsmyndigheten..
– För den egna allmänna pensionen är det viktigast att jobba och betala skatt, jobba länge och ha tjänstepension, inte hur premiepensionen utvecklas, fortsätter Ole Settergren.

Äldreförsörjningsstödets utveckling
Ett ytterligare regleringsbrevsuppdrag från regeringen som nu redovisas är äldreförsörjningsstödets utveckling över tid. Äldreförsörjningsstödet är avsett för personer, 65 år och äldre, som inte får sina grundläggande försörjningsbehov tillgodosedda genom andra pensionsförmåner.
Pensionsmyndighetens genomgång visar att antalet personer med äldreförsörjningsstöd förväntas öka under kommande år: från 20 800 personer under 2016 till 29 400 personer år 2025.

Antal personer med äldreförsörjningsstöd, utfall och prognos

Samtidigt presenteras en ny beräkning avseende antalet pensionärer som beräknas hamna under EU:s gräns för relativt låg ekonomisk standard: 231 000 personer för 2016. Det kan jämföras med 225 000 för 2014, då den senaste uppskattningen gjordes.
– Siffrorna kan inte direkt jämföras eftersom dataunderlaget förändrats mellan de två beräkningarna. Men andelen personer över 65 år som hamnar under gränsen för låg ekonomisk standar är mer eller mindre oförändrad och på ungefär samma nivå som befolkningen i stort, säger Ole Settergren.

Dessutom redovisas årligt återkommande statistik för medelpensioneringsålder och in- och utträde på arbetsmarknaden samt en promemoria med så kallade typfall som visar pensionsutvecklingen för några typiska ensamstående pensionärer. Inom bägge dessa områden är det små förändringar jämfört med tidigare rapporteringstillfällen.

Mer information finns på Pensionsmyndighetens hemsida.