Enklare att välja bort oönskade bolag

Pensionsmyndigheten lanserar flera funktioner på pensionsmyndigheten.se som underlättar för sparare att göra hållbara fondval på premiepensionens fondtorg. Bland annat införs en märkning för koldioxidrisk och möjlighet att filtrera bort fonder som investerar i verksamheter som spararen inte vill ha sina pengar i.

– Det blir nu lättare för alla sparare som vill inkludera hållbarhetsaspekter i sina fondval för premiepensionen. På så sätt fullföljer vi regeringsuppdraget att underlätta för de sparare som vill göra hållbara fondval, säger Erik Fransson som är chef för Pensionsmyndighetens fondtorg.

Pensionerna 2017

2017 höjs den genomsnittliga pensionen med cirka 260 kronor per månad. Höjningen av den totala pensionen blir dock olika för olika grupper inom pensionärer. För en del personer med bostadstillägg blir höjningen bara 0,8 procent. Störst procentuell höjning av sin totala pension får pensionärer med medelhög eller hög inkomstpension. Det visar Pensionsmyndighetens beräkningar.
Läs mera här: https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/nyheter/sa-blir-pensionen-2017

Nya pensionsprognoser

Pensionsmyndigheten levererade  i början av maj nya prognoser till regeringen.

Prognos inkomst- och tilläggspensionen, i procent

2015* 2016 2017 2018 2019 2020
Februariprognos +0,9 +4,2 +3,1 3,1 1,8 +1,1
Majprognos +0,9 +4,2 +2,8 +3,1 +1,7 +1,4

*Fastställd indexering (omräkning), det är alltså ingen prognos

– Hur det går med inkomstpensionen beror framför allt på hur många som jobbar och deras inkomster. Det viktigaste för pensionerna i Sverige på sikt är att tillräckligt många arbetar och att inkomsterna ökar, inte hur börsen går, säger Ole Settergren, analyschef hos Pensionsmyndigheten..
– För den egna allmänna pensionen är det viktigast att jobba och betala skatt, jobba länge och ha tjänstepension, inte hur premiepensionen utvecklas, fortsätter Ole Settergren.

Äldreförsörjningsstödets utveckling
Ett ytterligare regleringsbrevsuppdrag från regeringen som nu redovisas är äldreförsörjningsstödets utveckling över tid. Äldreförsörjningsstödet är avsett för personer, 65 år och äldre, som inte får sina grundläggande försörjningsbehov tillgodosedda genom andra pensionsförmåner.
Pensionsmyndighetens genomgång visar att antalet personer med äldreförsörjningsstöd förväntas öka under kommande år: från 20 800 personer under 2016 till 29 400 personer år 2025.

Antal personer med äldreförsörjningsstöd, utfall och prognos

Samtidigt presenteras en ny beräkning avseende antalet pensionärer som beräknas hamna under EU:s gräns för relativt låg ekonomisk standard: 231 000 personer för 2016. Det kan jämföras med 225 000 för 2014, då den senaste uppskattningen gjordes.
– Siffrorna kan inte direkt jämföras eftersom dataunderlaget förändrats mellan de två beräkningarna. Men andelen personer över 65 år som hamnar under gränsen för låg ekonomisk standar är mer eller mindre oförändrad och på ungefär samma nivå som befolkningen i stort, säger Ole Settergren.

Dessutom redovisas årligt återkommande statistik för medelpensioneringsålder och in- och utträde på arbetsmarknaden samt en promemoria med så kallade typfall som visar pensionsutvecklingen för några typiska ensamstående pensionärer. Inom bägge dessa områden är det små förändringar jämfört med tidigare rapporteringstillfällen.

Mer information finns på Pensionsmyndighetens hemsida.

 

Personer med sjukersättning kan få pension vid 65 utan ansökan

De som haft hel sjukersättning omedelbart före 65-årsdagen kan slippa ansöka för att gå i pension. Det är innebörden i en ny lag från 1 januari 2014.

Den nya lagen innebär att de allra flesta av de som haft hel sjukersättning (som fram till för elva år sedan kallades förtidspension) omedelbart före sin 65-årsdag och fyller 65 år från april 2014 och framåt, slipper ansöka. Den som är eller har varit bosatt utomlands eller delvis fått arbeta under den tid som de haft sjukersättning får fortsätta skicka in en ansökan.

Pensionsåldern är flexibel från 61 års ålder. Det finns ingen automatisk pensionering utan lagen har krävt att för att få allmän ålderspension så måste man ansöka om det i alla lägen. Nu blir det alltså ett undantag från detta.

– Nu slipper varje år runt 20.000 personer med hel sjukersättning att själva ansöka om ålderspension. Från Pensionsmyndigheten tog vi fram förslaget, vi har byggt ett system för det och nu är det är glädjande att vi kan göra livet lättare för en stor grupp pensionssparare, säger Helen Stoye, chef för handläggning på Pensionsmyndigheten.

Läs mera här: http://www.pensionsmyndigheten.se/sjukpension13.html