Synpunkter på utredning om pensionsåldern

Gröna Seniorers riksorganisation skrev så här i ett remissvar på SOU 2013: 25, pensionsåldersutredningens slutbetänkande:

Vi har förståelse för att frågan om pensionsåldern utreds mot bakgrund av att allt fler lever allt längre. En följd av detta är att andelen äldre ökar i relation till antalet yrkesaktiva men det betyder inte att det går att generellt trappa upp pensionsåldern.

Vi vill understryka att inga konkreta förändringar kan bli aktuella innan det gjorts tillräckliga insatser för att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor för de äldre på arbetsmarknaden. Visserligen är många av dagens äldre friska och vid god vigör men många är redan vid dagens pensionsålder trötta och utslitna av ett både psykiskt och fysiskt påfrestande arbete. Utan förbättringar kommer en höjning av pensionsålder att missgynna denna grupp och därmed ge dem en mycket låg pension. Risken är att det skapas stora klyftor i samhället. Vi tycker inte att utredningen tillräckligt har belyst dessa frågor. I stället synes de ekonomiska aspekterna för samhället av att människor uppbär pension under en längre tid än tidigare ha varit avgörande för utredarens ställningstaganden.

Vi menar att åtgärder för att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor men också ett flexibelt system med möjlighet till deltidspension är viktiga förutsättningar för att fler ska kunna arbeta längre upp i åren. Det finns också andra betydelsefulla faktorer om man vill ha ett hållbart pensionssystem. Inte minst viktiga är arbetsgivares och arbetskamraters attityder till de kollegor som fortsätter att arbeta efter 65 år.

Undersökningar visar att de som väljer att arbeta längre upp i åldrarna gör det för att de känner sig behövda och att de upplever sitt arbete som meningsfullt och stimulerande. Betydelsefulla faktorer är givetvis också att det verkligen lönar sig att arbeta och att man inte på äldre dagar åsidosätts när det gäller möjlighet till stimulans och fortbildning.

Gröna Seniorer vill därför understryka vikten av ökat stöd till forskning kring de faktorer som redan idag får äldre att stanna kvar i arbetslivet till 65 och efter 65 års ålder. Först med relevanta kunskaper om dessa mycket viktiga faktorer kan en höjning av pensionsåldern ha förutsättningar att accepteras av de äldre och på sikt kunna genomföras. Slutligen vill vi peka på att det är orimligt att utreda en höjd pensionsålder frikopplat från utformningen av pensionssystemet och förvaltningen av pensionsmedlen.

För styrelsen för Gröna Seniorers riksorganisation                                                         2013 08 29

Vivianne Gunnarsson                                                             Eva Hellung Strohl