Årsmöte för Gröna seniorer 17 april 2023

Alla medlemmar önskas hjärtligt välkomna till vårt årsmöte den 17 april 2023 kl. 18:30.
Mötet inleds med presentation av Ulrika Westerlund, riksdagsledamot och ledamot i Socialutskottet. Ulrika berättar om sitt arbete med äldrefrågor och svarar gärna på frågor.

Mötet är digitalt.
Anmäl dig senast den 10 april till grona.seniorerriks@gmail.com
Alla val kommer att göras via Vote-it.

Efter anmälan får du en länk till provvalet.
Efter provvalet får du en länk till årsmötet

Gröna seniorer verksamhetsberättelse 2022 

Verksamhetsplan för 2023

Välkomna önskar styrelsen

Politik för äldre – valmanifest från Gröna seniorer 2022

Valmanifestet innehåller följande rubriker: Social rättvisa, pensioner att leva på, förebyggande, sjukvården ska vara lätt att nå när du behöver den, en äldreomsorg värd namnet, en kollektivtrafik för alla samt bra bostäder på äldre dagar till vettig kostnad.

Här kan du ladda ner valmanifestet, endera som fyrsidig eller som A4 för att vikas.

Politik för äldre valmanifest

Valmanifest 4sid låg

Valmanifest

Det gröna samhällsbygget på äldre dar

Gröna Seniorer vill leva i ett långsiktigt solidariskt samhälle där gröna värden har en naturlig plats.

Ett gott åldrande förutsätter en god hälsa, rimlig ekonomi, psykiskt välbefinnande och trygghet.

Social rättvisa

Jämlika möjligheter ska gälla oavsett inkomst. De äldres kostnader för äldreomsorgen och hjälpmedel är för höga. Mer måste betalas via skatten. Vinster i välfärden ska begränsas och återinvesteras.

Det är dags att införa en tandvårdsförsäkring som skapar en jämlik och god tandhälsa. Både hjälpmedels- och tandvårdskostnader ska ingå i högkostnadsskyddet när du går i pension.

Pensioner att leva på

Pensionerna har halkat efter andra inkomster. Deras värde måste återställas och räknas upp i takt med vanliga löner. Pensionen ska uppgå till 70 procent av de sista årens heltidslöner och beskattas som en vanlig inkomst.

Föräldraledighet, arbetslöshet och sjukdom ska inte påverka pensionen negativt och garantipensionen ska höjas. När pensionen går att leva på försvinner fattigpensionärer och behovet av bostadstillägg.

Förebyggande

Vi ska skapa ett samhälle med gemenskap. Vi vill se naturliga mötesplatser för alla åldrar i varje bostadsområde och en service som är nära, lättillgänglig och social.

Ett förebyggande hälsosamtal med uppmuntran till vardagsmotion och sociala aktiviteter ska erbjudas alla från 55 år. Vi vill öka fokus på förebyggande insatser både från det offentliga och från föreningslivet för att minska ensamhet.

Sjukvården ska vara lätt att nå när du behöver den

Sätt fokus på sjukvården inom äldreomsorgen, både på äldreboenden och inom hemsjukvården. Täpp till glappet mellan region och kommun, inför en fast namngiven läkarkontakt och inrätta fler äldremottagningar.

Övermedicinering av den äldre befolkningen måste stoppas. En läkare måste ha huvudansvaret tillsammans med distriktssköterskan. Öka kunskapen om äldres sjukdomar. Vi behöver fler läkare och sjuksköterskor med specialistutbildning.

En äldreomsorg värd namnet

Vi vill se en mer flexibel hemtjänst där den äldre ges möjlighet att själv planera sin hjälp. Äldreomsorgen ska präglas av respekt med en hög kontinuitet. Antalet personer som besöker den äldre ska begränsas. Minska stressen för personalen, ge dem mer tid för den äldre och trygga deras anställningar.

En äldreombudsman som bevakar äldrefrågor och ger råd och stöd ska finnas i varje kommun. Risker, brister och möjligheter ska åtgärdas och samma krav ska gälla för kommunal och privat driven äldreomsorg.

En kollektivtrafik för alla

Kollektivtrafiken måste anpassas efter den äldre generationen, med enkla biljettsystem, rabatterade priser och gratis resor under lågtrafik. Kollektivtrafiken ska finnas nära och den ska vara lätt att använda.  Anropsstyrd trafik ska införas i glesbygden.

Det ska vara enkelt och pålitligt att beställa både färdtjänst och sjukresor.

Lagen om färdtjänst ska kompletteras med tillfälliga färdtjänstresor för den som inte hunnit få färdtjänst.

Bra bostäder på äldre dagar till vettig kostnad

Boendekostnaderna har ökat drastiskt under senare år. Vi vill se en bostadspolitik som ger rimliga boendekostnader i alla bostäder. Äldre med knappa inkomster ska ha råd att bo i en nybyggd bostad. Hyrorna i äldreboenden ska sänkas till samma nivåer som vanliga hyror.

Fler bostäder behöver anpassas och vi vill se stöd för fler hissar i flervåningshus.

Det behövs fler boendeformer, gärna generationsboenden, trygghetsboenden med service eller andra former där människor kan bo i gemenskap.

 

Äldre är ofta pigga och friska och lever längre än tidigare.

Många vill arbeta efter 65 år, men ingen ska tvingas för att de saknar pengar.

Ett långt liv ger mycket erfarenhet och kunskap. Pensionärer är ofta aktiva inom politiken, kulturlivet och föreningslivet.

Vi gröna känner oss trygga i våra värderingar och inspireras av att få arbeta med att visa vägen till ett hållbart samhälle och en grönare framtid för alla.

Bergman och Gahrton om en dold upprorsanda hos pensionärerna

Gröna Seniorernas båda språkrör skriver i Sydsvenskan om  pensionärernas situation inför valet:

Traditionellt har äldre betraktats som partilojala och föga ombytliga. Så var det kanske förr. Men idag är det annorlunda. Det var ju ”fyrtiotalisterna”, det vill säga dagens pensionärer, som drog igång 68-revolten och 70-talets miljökamp. SPF:s undersökning visar också att det finns en dold upprorsanda hos äldre, nästan hälften av dem kan tänka sig att byta parti.
Läs inlägget här: https://www.sydsvenskan.se/2018-08-20/om-aldres-radikala-ungdomsupplevelser-och-livserfarenhet-far-okat-utrymme-betyder-det-en-tyngre-roll-for-fragor-om-livets-kvalitet

Valkonferens 27-28 april

Är Du Grön senior?
Kom till Gröna Seniorers valupptakt, som är en 2 dagars
VALKONFERENS

då vi med hjälp av föredragningar och diskussioner ska
bestämma vilka frågor Gröna Seniorer ska driva i valrörelsen

Tid:          Fredag 27 april kl 12.00 – lördag 28 april kl 13.00
                 Vi börjar och slutar med lunch
Plats:       Miljöpartiets partikansli, Pustegränd 1-3, Stockholm,
nära Slussen (kartnål)

Kostnad: Gröna Seniorer bjuder på lunch och fika bägge dagarna
Anmälan: Senast 10 april i detta anmälningsformulär

Medverkande
Moderator är Miljöpartiets grundare Per Gahrton.
Dessutom medverkar partisekreterare Amanda Lind,
f.d. språkrör Eva Bovin, med flera.

Fredag
Riksdagsman Rickard Persson från Skåne talar om pensioner.
Oppositionsråd Susanne Nordling, Stockholms län, talar om friskvård och sjukvård.
Lördag
Maria Antonsson, kommunfullmäktige Stockholms stad.
Arbetar med äldrefrågor på kommunal nivå som ordförande i stadsdelsnämnd.

VARMT VÄLKOMNA!

Gröna Seniorer informerade i Västerås

Torsdag 23 mars var Gröna Seniorers språkrör Ingrid Bergman och Jan Rydén i Västerås för att informera om Gröna Seniorer. De var inbjudna av Västeråsdistriktets Mikael Vilbaste som bjöd på förtäring och övernattning.
Omkring 20 personer diskuterade livligt efter språkrörens presentation. Tre nya medlemmar anslöt sig till Gröna Seniorer. Några tänker komma till vårt årsmöte och vi hälsar dem varmt välkomna!

Medlemsblad Gröna Seniorers riksorganisation nov 2015

Kära medlem i Gröna Seniorer!

Även denna märkligt varma och torra höst närmar vi oss faktiskt jul och det innebär att det är dags för Gröna Seniorers årliga medlemsblad. Du är en av de c:a 270 medlemmar som för närvarande har anslutit sig till Gröna Seniorer. Många av er är aktiva i någon av våra regionala eller lokala avdelningar men vi vet att inte så få av er finns på orter där det kan vara långt till närmaste Gröna Senior. Det speciellt dig vi vill nå med aktuell information av vad som hänt under året och vilka planerna är för den närmaste framtiden. I år har vi också glädjen att kunna bifoga en bilaga ur nr 42 av tidningen Miljömagasinet med rubriken ”Räkna med oss!” Text och bild har tagits fram av Gröna Seniorer i stockholmsregionen och i bilagan diskuteras viktiga äldrefrågor. När du läst bilagan, dela gärna med dig av dina tankar kring innehållet. Kanske det kan inspirera andra att ansluta sig till oss. Vi behöver bli flera aktiva Gröna Seniorer. Tillsammans blir vi starka!
Styrelsen genom Ingrid Bergman och Jan Rydén

 

Årets aktiviteter på riksnivå

Årsmötet
Årsmötet hölls i Norrköping den 28 maj med deltagande av 45 medlemmar. Diskussionerna var livliga. Bland annat beslöts om en skärpning av stadgarna när det gäller nominering av styrelseledamöter. Efter mötesförhandlingarna talade partisekreterare Anders Wallner, en av de inbjudna gästföreläsarna.

Årsmötet valde en ny styrelse: Som ordinarie Jan Rydén, Lomma, Ingrid Bergman, Göteborg, Kerstin Sundquist, Norrköping, Karin Petersson, Kristianstad, Britt-Marie Rosenqvist, Bollnäs, Lars Anders Lundberg, Kungsbacka samt Margareta Randwall, Solna. Som ersättare valdes Anna-Maria Myszka-Gustafsson, Helsingborg, Mikael Malm, Göteborg samt Dan Sjöbom, Njurunda. Vid det konstituerande mötet valdes Jan Rydén och Ingrid Bergman till sammankallande tillika språkrör. Kerstin Sundquist utsågs till sekreterare och Anna-Maria Myszka-Gustafsson till kassör. Medlemsansvarig blev Britt-Marie Rosenqvist.

Eva Hellung Strohl har senare valts till redaktör för medlemsbladet.

Övriga aktiviteter på riksnivå – Gröna Seniorers ställning i partiet
Glädjande nog kan vi konstatera att Gröna Seniorer stärkt sin ställning inom partiet. Våra språkrör Ingrid och Jan har träffat Jon Karlfeldt, sammankallande i partistyrelsen. Vid mötet poängterade de två att Gröna Seniorer, enligt sina stadgar, värnar alla frågor som Mp driver, dock med tonvikt på att äldrefrågor belyses mer än hittills. Enligt partistyrelsens uppfattning har vi vuxit och mognat de sista åren. Vi betraktas inte längre som en organisation med endast pensioner och överförskrivning av läkemedel som enda frågor att driva.

Att vi är att räkna med blev tydligt när språkrören träffade Anders Wallner i april. Man diskuterade planeringen inför nästa val med utgångspunkt i ”Målbild 2018” där det betonas att partiet bör bredda sig genom att bygga upp ett större stöd bland äldre väljare. Där förväntas vi medverka men vi erbjöds också att vara med och utveckla politiken inom andra områden. Vi ska återkomma med önskemål om vilka vi tycker skulle vara relevanta för oss.

Språkrören har också besökt riksdagen, träffat Mps ledamöter och fört fram våra frågor. Till styrelsemötet i oktober var riksdagsledamöterna Stefan Nilsson, socialutskottet, samt Rickard Persson, socialförsäkringsutskottet, inbjudna. En livlig diskussion utspann sig.

Gröna Seniorer har nyligen fått möjlighet att nominera till den nyinrättade Jämställdhets och mångfalds kommittéen samt till partiets Internationella samordningsgrupp, MIS. Ett förslag till Nytt ombudssystem för kongressen är för närvarande ute på remiss. I vårt remissvar framhåller vi att det finns såväl demokratiska som strategiska skäl att ge Gröna Seniorer plats i partiets högsta beslutande organ och föreslår att vi ska tilldelas 3 fasta mandat i kongressen.

 Norrlandsdagarna, rapport av Kerstin Sundqvist
Gröna Seniorer riks hade sitt styrelsemöte och deltog i Kommun – och Landstingsdagarna för hela Mp Norrland i Åre den 12 – 13 september 2015. För att skapa kontakter hade vi ett informationsbord dit både unga och gamla kom för att fråga om oss, men viktigare var det spontana personliga mötet med många. Direkt fick vi några nya medlemmar och Gröna Seniorer i Östersund bestämde sig för att försöka bilda en avdelning där. För övrigt var programmet mycket intressant. Mötet tyckte att Mp tappat initiativet att vara ett landsbygdsparti. Äldre blir kvar på landet och röstar inte på Mp. Thorsten Laxvik hade svar på frågan: ”Varför ser det ut som det gör på den svenska landsbygden?” Många duktiga talare gav på ett medryckande sätt exempel på hur gröna jobb kan utvecklas genom gröna näringar.

 

Regionala och lokala aktiviteter

Gröna Seniorer i Stockholmsregionen, rapport av Åke Askensten
Ca 80 av medlemmarna i Gröna Seniorers riksorganisation finns i Stockholms län/regionen. Här några exempel på aktuella medlemsaktiviteter. Höstens stora satsning var det samarbete som Gröna Seniorer inledde med den oberoende gröna nyhetstidningen ”Miljömagasinet.” Det resulterade i en 4-sidig bilaga om aktuella äldrefrågor i nr 42 av tidningen. Tidningen distribuerades till ett par tusen gröna pensionärer och kommer förhoppningsvis att ge en del nya medlemmar i riksorganisationen. Vårt regionala seniorprogram (8 A5-sidor) har tryckts upp för användning bl.a vid Mp:s regionkonferens i Stockholm och vid Mp Stockholm stads inspirationskonferens. Vi tänker delta i klimatmarschen den 29 november. Inför marschen har vi tagit fram en banderoll i 4-färg med texten: ”Gröna Seniorer för klimatet”

 Genom en enkät till Mp:s lokalavdelningar i 25 kommuner och 14 stadsdelar försöker vi få en helhetsbild av äldreomsorgen i regionen. Det vi frågar efter är vilka problem man upplever inom äldreomsorgen men också exempel på lyckade satsningar inom äldrevården. En fråga gäller vilka äldreboenden som finns i kommunen/stadsdelen och en annan vad man gjort för att möta ensamma äldre genom att inbjuda till aktiviter t.ex möten mellan generationerna.

 Den 17 december har vi säsongsavslutning med lunch. Alla medlemmar är välkomna. Mer information kommer i kallelse

 Gröna Seniorer i region Väst, rapport av Mikael Malm och Hillevi Werring
Gröna seniorer i region Väst har deltagit i en hel del aktiviter under året. Några av oss fanns på plats när seniormässan gick av stapeln i Göteborg. Vår medlem Ingrid Bergman deltog i Hammarkullekarnevalen. Representanter för Gröna Seniorer har också varit aktiva i samband med Tellusfestivalen i Bergsjön, Prideparaden i Skövde och Bjärkedagen. Sedan länge har vi täta kontakter med seniorerna i Skåne. I år var vi inbjudna till ett medlemsmöte med efterföljande kräftskiva i Helsingborg.

Vi har sedan tidigare också kontakt med ”De Grönne”i Norge. Vi har haft besök av norrmännen i Göteborg i april i år. I samband med de norska kommun- och landstingsvalet deltog vi i valrörelsen både i Oslo och Trondheim.” De Grönne” vill starta en organisation för äldre och söker samarbete. Vi försöker leva upp till detta och fortsätter att ha kontakt.

Att vara tillsamman under trevliga former är ett viktigt komplement till det politiska arbetet. Denna rapport från vår medlem Hillevi Werring vittnar om att det uppskattas.

Lördagen den 29:e augusti var det åter dags för Harvens dag i Färgelanda. Och miljöpartiet var naturligtvis på plats. Den gröna flaggan vajade stolt i vinden och under den hade Sven Hansson fått sällskap av tre ditresta representanter för Gröna Seniorer Väst, nämligen Karin och Göran Olofsson från Tidaholm och Hillevi Werring från Göteborg. I vimlet bland biodlare, klädknallar, godisförsäljare och musiker bjöd vi på ekologiska fikon och ekologiskt godis, frestade med knappar om kärlek och utveckling och pratade politik med dem som så önskade.

Det närmaste harv, som ju återfinns i Färgelandas vapen, man kom, var väl den veteranbilsuppvisning som hade samlat så många entusiaster från när och fjärran.

Det visade sig att Göran var en av dem. Karin lät sig utmanas av fritidsgårdens spiktävling och undertecknad reste hem med fantastiska dalsländska kantareller och fina bondbönor.

En fin dag som kanske är värd att bli en tradition för oss som kom för första gången.”

 Gröna Seniorer Skåne, rapport av Karin Petersson
Den 21 februari hade vi vårt årsmöte där regionrådet Anders Åkesson satt ordförande. Anders informerade senare om hur Mp i region Skåne arbetar med aktuella frågor.

Skånegruppen tryckte upp och distribuerade handlingarna till årsmötet med Gröna Seniorers riksorganisation som ägde rum i Norrköping den 28 maj. En grupp Gröna Seniorer var i Båstad och hjälpte Mp före och under det extra valet till kommunfullmäktige. En medlem, Elsa Christersson, arbetar med att starta upp en lokal avdelning av Gröna Seniorer i Lund.

Den 16 augusti hölls ett möte i Helsingborg med deltagande av ett stort antal medlemmar. Dessutom var representanter för Gröna Seniorer Väst respektive Stockholm inbjudna att vara med. Mötet avslutades med en kräftskiva i Anna-Maria Myzska-Gustassons trädgård. Kommun och regiondagarna i Skåne genomfördes den 19 och 20 september i Eslöv. Gröna Seniorer stod för ett seminarium angående hur man värvar nya medlemmar.

Den 6 december blir det medlemsmöte i Helsingborg. Efter mötet kommer en grön senior vid namn Brita Wahlgren Lind att berätta om sin nyskrivna bok.

 

Gröna seniorer i Östergötland, rapport av Kerstin Sundquist
I Östergötland finns flera Gröna Seniorer, men de flesta tillhör de mest aktiva miljöpartisterna i sina kommuner och upplever därför just nu att de kan påverka utan att bilda en senioravdelning. På distriktsnivå (f.d.regionnivå) har Mp Östergötland skrivit till Mp riks om att Gröna Seniorer bör ha samma ställning som Grön Ungdom och Gröna Studenter eftersom seniorer utgör en så stor del av de röstberättigade.

 Var finns fler Gröna Seniorer?
Grupper av Gröna Seniorer finns på flera håll i landet. I Karlstad finns en grupp och också i Njurunda nära Sundsvall samt i Umeå. En grupp ska starta i Luleå. Östersund har nyligen kommit igång, likaså Bollnäs. Det kan finnas fler Gröna Seniorer nära dig. Hör dig för där du bor så kan ni kanske bilda en ny grupp. Lista över kontaktpersoner finner du på vår hemsida.

ENGS, rapport av styrelseledamoten Vivianne Gunnarsson
European Network of Green Seniors, ENGS, hade sitt vårmöte i Zagreb 14-16 maj med styrelsemöte, allmänt möte och en välbesökt workshop som leddes av Vivianne Gunnarsson om påverkansarbete. European Green Party, EGP, hade samtidigt möte med seminarier om klimatet där Peter Eriksson (Mp) var föredragande och om migration. EGP:s generalsekreterare Mar Garcia Sanz överräckte blommor till ordföranden i ENGS med anledning av dess 10-årsjubileum.

Höstmötet kommer att vara i Lyon 12-15 november. ENGS har då åter styrelsemöte och allmänt möte samt en workshop om klimatförändringarna och äldres möjligheter att bekosta el, värme och luftkonditionering, något som är ett stort problem för fattiga EU-pensionärer

Använder du hemsidan? Information från webbredaktören Åke Askensten
Gröna Seniorers Riksorganisations hemsida har med åren blivit ett litet uppslagsverk för den som söker information. Genom att ange det du söker i SÖK-rutan uppe till höger kan du enkelt komma fram till det du är intresserad av. Allt som hänt finns förstås inte med, men vi har försökt samla det mesta av vikt som hänt när det gäller pensioner, utredningar, rapporter och mycket annat. Du kan också medverka själv på hemsidan. Genom att klicka på webbredaktörens adress (också uppe t till höger) kan du enkelt e-posta ditt bidrag. Adressen till hemsidan är gronaseniorer.nu. Alternativt kan du googla på Gröna Seniorer.
Vi har också en Facebooksida, där det är enkelt att starta eller delta i en diskussion. Gå in på Facebook och skriv sen Gröna Seniorers Riksorganisation i rutan uppe till vänster. Sen är det bara att skriva in vad du har på hjärtat. Men tänk samtidigt på att Facebooksidan – liksom hemsidan – är offentlig och kan läsas av vem som helst.

Har du en e-mailadress?
Styrelsen vill gärna begränsa föreningens kostnader genom att informera så många medlemmar som möjligt via internet. Styrelsen är därför tacksam om de av er som hare-mailadress meddelar den till någon av våra sammankallande ( se nedan).

 Inför år 2016
Årsmötet
2016 kommer att äga rum den 27 april i Gävle. Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari. Nomineringar till styrelseuppdrag ska vara valberedningen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Kontakta valberedningens sammankallande Eivor Karlsson, eivor.karlsson@comhem.se

Kom ihåg – nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2016
Den är oförändrat 65 kronor och betalas till Miljöpartiets plusgiro 5 33 11 -7. Ange att det gäller Gröna Seniorer när du betalar och ange tydligt namn, adress och gärna telefon och e-mailadress. Observera! Detta gäller även om du betalar via internet!

 Har du ändrat adress,  meddela detta till registeransvarig Malin Ekstrand med adress: Miljöpartiet de gröna, Pustegränd 1-3,118 20 Stockholm tel. 08-54 52 24 63. Via den adressen kan du också nå oss om du anger Gröna Seniorer på kuvertet. Annars kan du maila våra sammankallande ingrid.bergman@telia.com.se eller jan.da.ryden@gmail.com

Hör gärna av dig om det är något du vill fråga, diskutera eller föreslå!