Växande behov av äldreomsorg

En av de stora utmaningarna för politikerna är att ordna en bra äldreomsorg när vi blir allt fler äldre och andelen förvärvsarbetande minskar.

Under senare år har man i kommunerna redan börjat hantera detta – och man har gjort det genom att sänka kvalitén och minska valfriheten. Biståndsbedömningen har blivit allt hårdare i många kommuner. Enligt Socialstyrelsens statistik var andelen som fick plats i ett äldreboende 14 % 2012 – att jämföra med 28 % 1980. Alltså en halvering.  Andelen hemtjänst har  ökat det senaste årtiondet.

Läs mera här