Inspektionens åtgärdsförslag för bättre äldreomsorg

För att vården och omsorgen ska bedrivas med patientsäkerhet,
kontinuitet och kvalitet rekommenderar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, vårdgivare och huvudmän att fortsätta utvecklingen och planeringen både i samverkan och i den egna verksamheten genom att:

¤ Bättre samordna resurserna med ett helhetsperspektiv på den äldre, inte minst
med avseende på rehabilitering
¤ Alla aktörer bidrar till fungerande vårdkedjor för in- och utskrivning från
sjukhus
¤ Öka den äldres delaktighet och därmed ta hänsyn till hans eller hennes
rättigheter – den äldre ska bland annat få information men också tydliga beslut
som i förekommande fall går att överklaga
¤ Ge en mer individuellt utformad vård och omsorg utifrån den äldres behov av
trygghet och meningsfullhet
¤ Skapa en fysisk miljö som garanterar den äldres integritet och trivsel samt
förhindrar smittspridning
¤ Bedriva ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete som blir en naturlig del av
personalens arbete
¤ Arbetet organiseras så att personalkontinuitet uppnås, och att det finns
kompetens som tillgodoser den äldres behov av vård och omsorg
¤ Ge personalen förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter

IVO bedömer även att bestämmelserna om vårdplanering behöver ses över. Vidare konstateras att alltför få anställda känner till lagskyldigheten att anmäla missförhållanden enligt Lex Sarah.

Läs rapporten här