Föreskrifter senareläggs

Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen träder i kraft under 2015 i stället för 1 jan 2014. Det gäller både reglerna för boenden med personer med demenssjukdom och de för alla andra äldreboenden.

Reglerna tydliggör vad som gäller för att leva upp till socialtjänstlagen. Bland annat att det måste finnas personal dygnet runt och bemanningen ska vara anpassad efter varje äldre persons behov.

Socialstyrelsen vill införa båda regelverken som ett enda paket och har därför beslutat att låta båda två träda i kraft under 2015.
Pressmeddelandet kom i samma veva som det blev känt att antalet Lex Sarah-anmälningar ökade med ca 50 % 2012 jämfört med året innan.
SKL, som företräder kommunerna, har av ekonomiska skäl haft en negativ inställning till Socialstyrelsens ursprungliga förslag.
Läs här om Socialstyrelsens information