Förslag om pensionspolitiskt råd

Okunskapen om att pensionerna som andel av slutlönen kommer att sjunka dramatiskt är stor. Det behövs ett fristående organ som granskar pensionerna, ett pensionspolitiskt råd med liknande auktoritet som det finanspolitiska rådet, skriver företrädare för konsumentorganisationen Proskandia.
Läs mera här: http://www.dn.se/debatt/lat-pensionspolitiskt-rad-vaka-over-pensionerna/

Ansvarig minister om pensionerna

Socialförsäkringsminister Annika Strandhall (S) skriver om pensionerna och hävdar att regeringen sett till att genomsnittspensionären fått 500 kr mer i plånboken. Men samtidigt har skillnaderna i inkomst mellan pensionärer och förvärvsarbetande ökat sedan flera år.
Läs mera här: http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/05/alla-pensionarer-ska-kunna-leva-pa-sin-pension/

En kvarts miljon fattigpensionärer

Media har allt mer börjat uppmärksamma att ett stort antal pensionärer – ca 250.000 – har en disponibel inkomst under 12.000 kr i månaden. Samtidigt har skillnaderna i ekonomisk utveckling mellan pensionärer och förvärvsarbetande ökat under ett antal år. Dessutom tas extra skatt fortfarande ut på pensionärerna. De ökande boendekostnaderna slår extra hårt mot pensionärerna på grund av deras lägre inkomster.
Kraven på att pensionssystemet ska ses över blir allt tydligare.
Läs mera här: http://www.expressen.se/nyheter/de-bortglomda-pensionarerna/ och http://www.news55.se/debatt-artiklar/oppet-brev-till-sveriges-politiker-ni-maste-se-over-vart-pensionssystem

Höstbudgeten och pensionärerna

Debattören Ulf Lönnberg tar i den här texten upp bl.a. fattigpensionärernas situation:

”Höstens budgetprocess sätter årets Almedalstal på prov. Alla partier talade i olika ordalag om samhällets offentliga skyddsnät som ska fånga upp de som har det allra sämst.
I en populistisk överbudspolitik vill alla höja de svagas livsbetingelser rakt av – det ser vi ofta prov på i valrörelsernas slutskede. De löftena är breda med trubbiga reformer utan effektiv träffsäkerhet.”

Läs mera här: https://ulflonnberg.com/2016/07/13/de-fattigaste-av-fattigpensionarer/

51 % vill dela pensionen lika vid skilsmässa

Kvinnorna har bara 67 % av männens pensionsnivå och nu funderar regeringen och riksdagens pensionsgrupp på hur den andelen kan ökas. Av en undersökning som gjorts av Demoskop framgår att 51 % anser att pensionen, inklusive tjänstepensionen, bör delas lika mellan makarna vid skilsmässa.
http://www.svd.se/majoritet-vill-dela-pensionen-lika-vid-skilsmassa

Nya pensionsprognoser

Pensionsmyndigheten levererade  i början av maj nya prognoser till regeringen.

Prognos inkomst- och tilläggspensionen, i procent

2015* 2016 2017 2018 2019 2020
Februariprognos +0,9 +4,2 +3,1 3,1 1,8 +1,1
Majprognos +0,9 +4,2 +2,8 +3,1 +1,7 +1,4

*Fastställd indexering (omräkning), det är alltså ingen prognos

– Hur det går med inkomstpensionen beror framför allt på hur många som jobbar och deras inkomster. Det viktigaste för pensionerna i Sverige på sikt är att tillräckligt många arbetar och att inkomsterna ökar, inte hur börsen går, säger Ole Settergren, analyschef hos Pensionsmyndigheten..
– För den egna allmänna pensionen är det viktigast att jobba och betala skatt, jobba länge och ha tjänstepension, inte hur premiepensionen utvecklas, fortsätter Ole Settergren.

Äldreförsörjningsstödets utveckling
Ett ytterligare regleringsbrevsuppdrag från regeringen som nu redovisas är äldreförsörjningsstödets utveckling över tid. Äldreförsörjningsstödet är avsett för personer, 65 år och äldre, som inte får sina grundläggande försörjningsbehov tillgodosedda genom andra pensionsförmåner.
Pensionsmyndighetens genomgång visar att antalet personer med äldreförsörjningsstöd förväntas öka under kommande år: från 20 800 personer under 2016 till 29 400 personer år 2025.

Antal personer med äldreförsörjningsstöd, utfall och prognos

Samtidigt presenteras en ny beräkning avseende antalet pensionärer som beräknas hamna under EU:s gräns för relativt låg ekonomisk standard: 231 000 personer för 2016. Det kan jämföras med 225 000 för 2014, då den senaste uppskattningen gjordes.
– Siffrorna kan inte direkt jämföras eftersom dataunderlaget förändrats mellan de två beräkningarna. Men andelen personer över 65 år som hamnar under gränsen för låg ekonomisk standar är mer eller mindre oförändrad och på ungefär samma nivå som befolkningen i stort, säger Ole Settergren.

Dessutom redovisas årligt återkommande statistik för medelpensioneringsålder och in- och utträde på arbetsmarknaden samt en promemoria med så kallade typfall som visar pensionsutvecklingen för några typiska ensamstående pensionärer. Inom bägge dessa områden är det små förändringar jämfört med tidigare rapporteringstillfällen.

Mer information finns på Pensionsmyndighetens hemsida.

 

PRO kritiserar regeringen för beskattningen

Pensionärernas Riksorganisation (PRO) riktar skarp kritik mot regeringen när det gäller den extra skatten på pensionärer. Den aviserade sänkningen uteblev för många och en del fick höjd skatt.  PRO vill bl.a. att det inför ett pensionsskatteavdrag som är lika stort som jobbskatteavdraget.
Läs mera här: http://www.aftonbladet.se/debatt/article22504763.ab