Inga ökade resurser till äldreomsorgen sedan 2007

Resurserna till vården har ökat mer än vad enbart den ökade befolkningen hade medfört. Inom stora delar av vården har resurserna per vårdkontakt ökat. Kostnaderna för handikappomsorgen har, justerat för prisökningar, vuxit med cirka 50 procent sedan sekelskiftet och motsvarar i dag två tredjedelar av kostnaderna för äldreomsorgen.

Pengar i sparare 2014 DSC01822

Även om de totala kostnaderna för äldreomsorgen har ökat något är resurserna per brukare inom äldreomsorgen oförändrade sedan 2007, vilket är så långt tillbaka som jämförelser kan göras.

Samtidigt har skatternas andel av samhällsekonomin minskat.

Det skriver två företrädare för Svenskt Näringsliv på DN Debatt. Läs mera här

När man läser den här artikeln bör man ha i minnet att  olika organisationer presenterar ekonomiska förhållanden på lite olika sätt. Det kan vara bra att därför också läsa en redaktionell  artikel i Dagens Nyheter, där man har granskat kostnadsutvecklingen per person. Där framgår exempelvis att hemtjänstens nettokostnad per vårdtagare sjunkit från ca 184.000 år 2006 till ca 156.000 år 2012. För särskilda boenden har det under samma tid.varit en viss ökning: från  ca 565.00 till ca 588.000 kr. Detta är länken till DN:s redaktionella artikel: http://www.dn.se/ekonomi/pengarna-till-valfarden-gar-ofta-till-loner/

De senaste 10 åren har vi haft kraftiga skattesänkningar. Det handlar  om i storleksordningen 100 miljarder kr. Om de pengarna  istället  använts inom välfärden skulle en stor del av nedskärningarna ha kunnat undvikas. Frågan är om de politiska partierna är beredda att höja skatterna för att finansiera det växande behovet av bl.a. äldreomsorg. http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/article18189997.ab