Gröna Seniorers historia

För större bild – Högerklicka bilden och klicka Öppna länk i nytt fönster!

Stående fr vänster, bl.a: José Isla Vega, Ingrid Bergman, Elsa Christersson, Bengt Johansson, Mona Eriksson, Klas Eriksson,  Birgit Gustafson, Eva Hellung Strohl, Lars Adamsson, Börje Lindström, Sigvard Lindblom, Kerstin Slåneteg, Sten E Karlsson. Sittande fr. vänster bl.a: Agnes Thörnblom, Vivianne Gunnarsson, Laila Åkerberg, Åke Askensten.

Gröna Seniorer bildas okt 2008 i Göteborg

Bakgrund till bildandet av Gröna Seniorer – kort historik.                                   Sammanställd av Eva Hellung Strohl med bistånd av Åke Askensten och Mona Eriksson

Kongressen 2007
Vid Miljöpartiets kongress 2007 behandlades två motioner rörande partiets äldrepolitik. Motion nr:11.1 ”Vad vilja pensionärerna? ” hade lämnats av lokalavdelningen i Kristianstad med yrkande att ett handlingsprogram skulle arbetas fram. Motion nr: 11.2 med rubriken ”Miljöpartiets äldrepolitik” hade lämnats av ett antal äldre miljöpartister, främst från Stockholm, med stöd av Miljöpartiet i Stockholms stad. Motionärerna yrkade att en proposition om en mer offensiv och utåtriktad äldrepolitik skulle lämnas till kongressen 2008.

Båda motionerna avslogs men eftersom motionärerna lyft en viktig fråga skrev PS i sitt förslag till beslut att man avsåg att under 2007 ta initiativ till att bilda ett seniorförbund, Gröna Seniorer, knutet till partiet. PS avsåg också att tillsammans med Gröna Seniorer arbeta fram en äldrepolitisk rapport under 2007/2008. Kostnaden för detta arbete uppskattades till 5000 kronor. Någon proposition bedömde PS inte vara nödvändig då men uteslöt det inte.

Upprop i Grönt hösten 2007
Grönt nr 4 2007 kunde man läsa följande upprop: ”Alla gröna seniorer är välkomna till Stockholm på en äldrepolitisk dag. På programmet finns bland annat: språkrörsdialog, underhållning och bildandet av föreningen ”Gröna Seniorer.” Välkomna till Stockholm onsdag 21 november 2007, plats meddelas senare. Anmälan sker till partikansliet: service@mp.se……… Du som är intresserad av att sitta i styrelsen för Gröna Seniorer kan kontakta Magnus Johansson@mp.se………”

Ett 20-tal personer hade anmält sitt intresse varav 13 var närvarande vid mötet som ägde rum på riksdagshuset. Efter inledning av Magnus Johansson – dåvarande sammankallande och ansvarig för äldrefrågor i PS – följde ett föredrag av Kristina Jennbert, SKL, om äldres situation i samhället samt information om aktuell Grön politik av språkröret Peter Eriksson. Större delen av tiden ägnades sedan åt diskussion kring mål och visioner kring bildandet av den nya organisationen Gröna Seniorer samt tänkbara inslag i ett kommande äldrepolitiskt program. Till arbetsgrupp, att i samråd med övriga, arbeta med organisationsfrågan samt framtagandet av ett programförslag utsågs Magnus Johansson, Åke Askensten, Eva Hellung Strohl samt Lena och John Porter.

Arbetsgrupp
Deltagarna i arbetsgruppen utarbetade stadgar och förslag till program. Skriftens innehåll byggde dels på de förslag som ingick i stockholmsgruppens kongressmotion, dels på de diskussioner som förts vid mötet i riksdagshuset. Arbetsgruppen hade ett antal möten under 2008. När makarna Porter av hälsoskäl lämnat gruppen anslöt sig Eivor Karlsson.

Arbetsgruppen fick under tiden stort och värdefullt stöd framför allt av Magnus Johansson men också av övrig kanslipersonal när det gällde att komma i kontakt med äldre partimedlemmar och att sprida information om Gröna Seniorer inom partiet, Bland annat diskuterades förslag till egen logga för Gröna Seniorer. Gruppens medlemmar fick uppmuntran och ekonomiskt stöd att delta i olika aktiviteter. T.ex. fick Eva, som genom partiets internationella sekreterare fått kontakt med European Network of Green Seniors, ENGS, möjlighet att i september 2008 delta i ENGS årsmöte i Utrecht på PS´s bekostnad.

Konstituerande årsmöte i Göteborg oktober 2008
Hösten 2008 hade arbetet framskridit så långt att det var läge att kalla till ett konstituerande årsmöte i Göteborg 18 – 19 oktober 2008 i samband med årets kommun- och landstingsdagar. I ett nytt upprop inbjöds alla partimedlemmar över 55 år att delta på årsmötet. Ett 20-tal partimedlemmar kom och den 19 oktober bildades Gröna Seniorer. Vid årsmötet, som leddes av Magnus Johansson, antogs arbetsgruppens förslag till stadgar och verksamhetsplan. Vidare valdes en styrelse. Förslaget till äldrepolitiskt handlingsprogram antogs som underlag för vidare bearbetning av den nya styrelsen.

Konstituerande styrelsemöte i Stockholm november 2008

För större och tydligare  bild – Högerklicka bild och klicka Öppna länk i nytt fönster.

Gröna Se riks styrelsem 1 2008 0417Styrelsemöte 15 nov 2008: Fr v Börje Lindström, Elsa Christersson, Eva Hellung Strohl, Las Adamsson, Birgit Gustafsson, Bengt Johansson, Mona Eriksson, Åke Askensten, Ingrid Bergman, Vivianne Gunnarsson, Sten E Karlsson,  José Isla Vega

Den 15 november 2008 hölls det konstituerande styrelsemötet på partikansliet på Pustegränd i Stockholm. Till manlig sammankallande valdes Åke Askensten och till kvinnlig Birgit Gustafsson. Till kassör valdes Vivianne Gunnarsson. Bland de punkter som diskuterades kan nämnas kommande samarbete med riksorganisationen, författande av upprop om att gå med i Gröna Seniorer samt bildande av region- och lokalavdelningar. Åke Askensten fick i uppdrag att ansöka/ skriva proposition till kongressen 2009 för att formellt göra Gröna Seniorer till en sidoorganisation till miljöpartiet.

Aktuell fråga
Gröna Seniorers ställning inom partiet är ännu år 2013 oklar. 2007 års kongressbeslut att bilda ett seniorförbund knutet till partiet måste återigen aktualiseras. PS. MP-kongressen 2017 fastslogs att  Gröna Seniorer är partiets  äldreförbund.