Stor personalbrist hotar inom välfärden

Det kommer att saknas 141.000 personer med kompetens som efterfrågas inom välfärden i Sverige år 2030. Bara inom barnomsorg och skola kommer det att saknas runt 29.000 personer. Det visar siffror som SCB har tagit fram på uppdrag av TCO.  Siffrorna är en tydlig signal till ansvariga politiker att rejäla utbildningsinsatser måste sättas in.

Om Sverige ska klara den åldrande befolkningen och en fortsatt stark urbanisering krävs antingen skattehöjningar eller ett slopat överskottsmål, enligt TCO. Sveriges befolkning antas öka med över 1 miljon till 10,7 miljoner år 2030. I huvudscenariot i SCBs siffror kommer nästan halva ökningen att ske i Storstockholm, som växer med cirka 460.000 invånare.
Läs mera här