Stadgar

Stadgarna som pdf för nerladdning / utskrift

Antagna vid konstituerande årsmöte den 18-19/10 2008 i Göteborg.
Reviderade av årsmötet 2010.05.15, 2015.05.15,  2017.04.07 och 2018.03.15

§1 Organisation

Gröna Seniorer är en Miljöpartiet de grönas seniorförbund och består av riksorganisation, regionavdelningar, lokalavdelningar och enskilda medlemmar.

§2 Ändamål

Gröna Seniorer har som ändamål att främja en politisk utveckling i enlighet med Miljöpartiet de grönas program och kongressbeslut, samt att öka partiets medvetenhet om frågor rörande de äldre och att föra ut Miljöpartiets äldrepolitik med syfte att öka äldres politiska inflytande och engagemang.

§3 Medlemskap

Medlemmar kan de bli som fyllt 55 år och är medlemmar i Miljöpartiet de gröna och vill verka i enlighet med dessa stadgar och betalar medlemsavgift.
Årsmötet fastställer medlemsavgift för kommande år.

§4 Firmateckning/verksamhetsår

Verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
Firmatecknare utses av riksorganisationen Gröna Seniorers styrelse.

§5 Revision

Revisorerna granskar organisationens verksamhet och räkenskaper. Bokslut samt övrigt underlag som revisorerna begär skall vara dem tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

§6 Årsmöte

Årsmötet är Gröna Seniorers högsta beslutande organ. Alla medlemmar har närvarorätt, alla närvarande medlemmar har yttrande-, yrkande- och rösträtt på årsmötet.
Som beslut på årsmötet gäller den mening som vinner enkel majoritet, om inte annat anges i dessa stadgar.

§7 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls årligen i mars – maj månad. Riksorganisationen Gröna Seniorers styrelse svarar för att medlemmarna kallas och handlingar sänds ut senast fyra veckor före mötet.
På årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats
 • Val av mötesordföranden samt mötessekreterare
 • Val av justerare samt rösträknare
 • Fastställande av dagordning
 • Organisationens verksamhetsberättelse
 • Resultat- och balansräkning
 • Disposition av årets resultat
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av propositioner och motioner
 • Fastställande av medlemsavgift och dess fördelning
 • Fastställande av budget
 • Fastställande av verksamhetsplan
 • Val av tre till sju övriga ledamöter och tre suppleanter till styrelsen
 • Val av fem till nio ledamöter och tre ersättare till styrelsen
 • Val av kongressombud för Gröna Seniorer riksorganisationen
 • Val av övriga uppdrag, som erbjuds Gröna Seniorer riksorganisationen av Miljöpartiet de Gröna för året t ex representant i riksvalberedningen
 • Val av valberedning, minst tre ledamöter
 • Val av revisorer
 • Övriga frågor

§8 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall utlysas om riksorganisationen Gröna Seniorers styrelse så beslutar eller om minst 10 procent av Gröna Seniorers medlemmar så begär. Vid extra årsmöte behandlas endast ärenden som upptagits i kallelsen. Skriftlig kallelse skall vara samtliga medlemmar tillhanda senast fyra veckor före första mötesdagen.

§9 Valbarhet

Valbara till uppdrag är alla medlemmar i Gröna Seniorer. Revisorerna behöver dock ej vara medlemmar. Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast tre veckor före aktuellt möte där valet ska göras dvs det går inte att nominera vid sittande möte.

§10 Val

Könskvotering bör tillämpas vid val till alla av årsmötet tillsatta poster, med minst 40 % av vardera könet, undantaget revisorerna. Geografisk spridning ska eftersträvas.Mandatperioden för samtliga uppdrag är högst två år och ett och samma uppdrag kan innehas max tio år i följd, med undantag för revisorer.
När någon avgår från styrelsen träder vald ersättare in enligt beslutad rangordning.
I det fall inga ersättare finns blir platsen vakantsatt till nästa årsmöte. Styrelsen kan också utlysa extra årsmöte och valberedningen bereder då fyllnadsval till detta extra årsmöte.


§11 Omröstning

Omröstning sker öppet. Sluten omröstning hålls om så begärs. Om sluten omröstning begärs i en fråga som inte är personval kan dock en majoritet bestående av minst tre fjärdedelar av de röstande i öppen proceduromröstning besluta att omröstningen skall vara öppen.
Om en omröstning ger lika röstetal görs normalt först en ny omröstning. Om röstetalen fortfarande är lika kan frågan bordläggas. Om frågan är av sådan art att beslut måste fattas under mötet kan mötesordförande avgöra.

§12 Förslagsrätt

Motionsrätt till årsmöte tillkommer varje medlem, regionavdelning och lokalavdelning.
Motioner som skall behandlas på årsmötet skall vara riksorganisationen Gröna Seniorer tillhanda senast den 1 februari.

§13 Medlemsomröstning

Årsmötet och styrelsen kan besluta om medlemsomröstning i viktigare kontroversiella frågor. Medlemsomröstning skall alltid hållas om minst 50 av medlemmarna så begär.

§14 Styrelsen

Riksorganisationen Gröna Seniorers styrelse skall verkställa av årsmötet fattade beslut, förvalta riksorganisationens medel samt i övrigt ansvara för riksorganisationens verksamhet mellan årsmötena. Styrelsen kallar och förbereder årsmötet. Styrelsen skall dessutom till årsmötet lämna förslag till val av valberedning. Könskvotering skall eftersträvas. Styrelsen består av fem till nio ledamöter samt tre ersättare. Styrelsen skall inom sig utse, sammankallande kassör, och firmatecknare.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst hälften av dem inklusive tjänstgörande ersättare deltar.

§15 Valberedning

Valberedningen förbereder årsmötets valärenden, förutom val av valberedning, bereder fyllnadsval samt bereder och andra val på uppdrag av Styrelsen. Valberedningen består av tre till fem ledamöter som utser en sammankallande inom sig.

§16 Stadgeändring

Dessa stadgar kan endast ändras av årsmötet och då med minst 2/3 majoritet, eller med enkel majoritet på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§17. Uteslutning

Enskild medlem som synbarligen motarbetare organisationens ändamål och stadgar kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av riksorganisationen Gröna Seniorers styrelse med minst 3/4 majoritet. Styrelseledamöter har röstplikt vid fråga om uteslutning. Överklagan görs inom en månad till årsmötet, där beslut om uteslutning ska fattas med 2/3 majoritet. Den som hotas av utslutning skall kallas till det möte där ärendet skall behandlas, där denne har närvaro- och yttranderätt men ej rösträtt. Utesluten medlem saknar rätt att använda organisationens namn.
Den som blir utesluten ur Miljöpartiet de Gröna blir automatiskt utesluten ur Gröna Seniorer.

§18. Utträde

Medlem som utträder ur Gröna Seniorer äger ej rätt till någon del av organisationens tillgångar.

§19 Upplösning

Organisationen Gröna Seniorer upplöses då två på varandra följande ordinarie årsmöten, med minst 2/3 majoritet, fattat ett sådant beslut. Eventuella tillgångar tillfaller Miljöpartiet de Gröna.

Stadgarna som pdf för nerladdning / utskrift