Program

Här kommer först Gröna Seniorers riksorganisations handlingsprogram och därefter MP:s kortare äldrepolitiska program, följt av program för Gröna Seniorer i stockholmsregionen.


Gröna Seniorers riksorganisation, äldrepolitiskt handlingsprogram, antaget av årsmötet 15 maj 2010

 

ETT RIKT LIV OCH EN GOD HÄLSA PÅ ÄLDRE DAR
Miljöpartiets vision är att äldres erfarenhet, förmåga och kunskap ska tas tillvara. Också på äldre dar ska man kunna vara aktiv och delaktig i samhället och känna att man fortfarande är betydelsefull inte minst för de yngre generationerna. De äldre ska ses som en resurs och inte som en belastning. Pensionärer ska inte längre ha en sämre ekonomisk utveckling än andra grupper i samhället. Miljön ska underlätta social samvaro. När krafterna sviker ska tillgång till vård och omsorg vara en självklarhet för varje människa. Alla ska kunna åldras i trygghet. Ingen senior ska mot sin vilja sitta isolerad och otrygg hemma.

Äldre i samhället

 1. Åldersdiskriminering måste motverkas
  Det finns i samhället en stereotyp syn på åldrandet. Av många ses äldre som en grupp som lever sitt liv lite vid sidan av. Det förekommer att äldre personer inte får ett värdigt bemötande inom vården utan betraktas som mindre vetande. Sådana missförhållanden är inte acceptabla.
 2. Pensionären ska ses som en resurs
  Som äldre ska man ha möjlighet att efter förmåga och lust kunna spela en aktiv roll i samhället. Känslan av att vara behövd är helt klart relaterad till välbefinnandet. Samtidigt som självkänslan stärks gör många pensionärer en viktig samhällsinsats som borde värderas högre.
 3. Beslutande församlingar ska spegla befolkningen
  Åtminstone var femte folkvald bör vara över 65 år. De beslutande församlingarna på alla nivåer bör spegla befolkningen i stort. I dag är ungdomar, invandrare och – inte minst äldre medborgare – kraftigt underrepresenterade.
 4. Ökat samarbete över generations- och kulturgränserna
  Den demografiska utvecklingen i landet har inneburit en förskjutning – det blir allt fler allt äldre medborgare. Detta ställer stora krav på solidaritet mellan generationerna och kommer att kräva nya satsningar och problemlösningar. Vi måste därför skapa nya mötesplatser där äldre med sina erfarenheter och unga med sin entusiasm gemensamt kan planera för en bättre framtid.
 5. Pensionärernas inkomster ska utvecklas som för andra grupper i samhället
  Under många år har pensionernas ökning varit betydligt lägre än inkomstökningen bland de förvärvsarbetande. Av detta och andra skäl har pensionerna urholkats. Pensionärerna ska ha samma inkomstutveckling och beskattning som andra i samhället.

Boende på äldre dar

 1. Äldre måste få större inflytande över sitt boende
  Valfrihet när det gäller boende måste vara grundläggande även för äldre. Det ska inte finnas några hinder för att flytta till andra kommuner. Man ska inte tvingas att bo kvar hemma om man inte vill. Gifta och samboende par ska inte behöva sära på sig om en av dem behöver flytta till en annan form av boende. De som bor i servicehus och särskilda boenden måste – liksom deras anhöriga – ges större inflytande över verksamheten.
 2. Fler och bättre anpassade äldreboenden måste byggas
  Antalet äldre kommer att öka. Detta medför behov av fler äldrebostäder. Kollektivhus för äldre är en form av boende som bör öka då det ger ökad trygghet och gemenskap. Det behövs också fler bostäder anpassade efter de äldres behov, vilket innefattar olika mellanvårdformer. Möjligheter till aktiviteter och måltidssällskap ökar om seniorbostäder och lokaler för äldre med vårdbehov dygnet runt ligger i samma byggnad. Bostäderna bör vara hemlika och tillgång till god utemiljö ska finnas.
 3. Det behövs fler gruppbostäder för dementa
  Alla dementa bör ha rätt att få vård och omsorg av specialutbildad personal. Det är inte lämpligt att dementa bor på samma enhet som de som är i behov av fysisk omvårdnad. Säkerheten för de dementa, som t ex bemanningen nattetid måste tillgodoses. Det bör finnas särskilda boenden för yngre dementa med tillgång till stimulerande aktiviteter och utevistelse. Kontaktperson ska finnas för varje boende.
 4. Trygghet och valmöjlighet i hemtjänsten är viktigt
  Den hemtjänst som erbjuds de äldre ska vara av god kvalitet och utföras av personal med adekvat utbildning. Det bör helst vara samma person som kommer hem. Den äldre bör också kunna välja hur man vill disponera tiden – kanske promenadsällskap i stället för städning.
 5. Fixartjänst bör erbjudas i varje kommun
  Många äldre tar risker när de ska ordna vad som tidigare var enkelt som att byta glödlampor. Fallolyckor i hemmen är mycket vanliga. Alla över 67 år bör få möjlighet att få hjälp med praktiska bestyr av en kommunal ”Fixar-Malte”. Det är en lönsam investering.
 6. Äldreombudsman i alla kommuner
  Många äldre lever idag långt från sina anhöriga och stödet från samhället är ofta otillräckligt. Det kan vara svårt att kritisera en verksamhet som man är beroende av. En äldreombudsman kan då vara till god hjälp.

Mat och måltider

 1. Näringsriktig och god mat ska erbjudas de äldre
  Det är angeläget att den mat man äter på äldre dar är näringsriktig och välsmakande. Mat som levereras till äldreboenden eller de äldres hem bör därför vara lokalt tillagad. I största möjliga utsträckning ska man använda närodlat och ekologiskt.
 2. Mat ska serveras i rätt tid
  När man blir äldre är det viktigt att äta på bestämda tider. Det får inte bli för lång tid mellan målen vilket förekommer på en del äldreboenden. De gamla måste också ges den tid de behöver för att äta i lugn och ro.
 3. Också på äldre dar ska man kunna äta tillsammans
  Den sociala samvaron betyder mycket för att öka matglädjen och aptiten Många hemmaboende sitter idag ensamma vid matbordet. Varje kommun bör därför se till att det finns lokaler där seniorer kan träffas för att äta gemensamt och kanske också laga mat tillsammans.

Yttre miljö

 1. Bevara grönområden för rekreation och utevistelser
  Forskning visar att grönska är bra både för människorna och klimatet. Det är grundläggande att samhället slår vakt om grönområden. Det är viktigt för alla äldre och speciellt de allra äldsta att de kan fortsätta med regelbunden utevistelse. Vid den övergripande samhällsplaneringen bör man beakta de äldres behov.
 2. En miljö som uppmuntrar till social gemenskap
  Alla människor ska ha rätt och möjlighet att kunna träffas, umgås och ta del av olika aktiviteter och kulturella arrangemang. Den sociala isolering som drabbar många äldre måste brytas. Handikappanpassningen av samhället ska påskyndas.
 3. Bättre möjligheter att resa
  Man måste kunna resa också på äldre dar. Alla ska ha råd att hälsa på sina barn och barnbarn. Ett riksresekort på länstrafik och nationell tågtrafik för pensionärer behövs. Ett alternativ kan vara en pensionärsrabatt på t.ex. 40 procent. Nolltaxa för pensionärer finns redan i delar av landet.

Hälso- och sjukvård

 1. Möjlighet att vara fysisk aktiv
  Det är väl dokumenterat att fysik aktivitet är positivt för äldre människors hälsa. Det finns en stark koppling mellan motion och ökad livslängd och livskvalitet. Fysik aktivitet förbättrar uthållighet, styrka, balans och rörlighet och främjar ett självständigt liv. Detta borde läkare och sjukgymnaster beakta i ökad utsträckning. ”FaR” – fysisk motion på recept – är en bra åtgärd även för äldre.
 2. Tänderna – en viktig del av kroppen
  Många äldre har problem med sina tänder. Att tugga maten är en förutsättning för en god matsmältning och en god hälsa på äldre dar. En genomgång av tandhälsan ska ske regelbundet av sakkunnig. Dåliga tänder kan förorsaka stora kostnader. Tandvårdskostnader ska jämställas med övriga sjukvårdskostnader. Vi vill arbeta för att den högre åldersgränsen för tandvårdsbidraget, som nu är på 75 år, sänks till 55 år.
 3. Läkemedel får aldrig ges slentrianmässigt till äldre
  Många äldre får allt för många mediciner. Hög ålder medför ökad känslighet för läkemedel. Läkemedelsbehandling av äldre måste därför alltid grundas på en helhetsbedömning av sjukdomsbilden. Övermedicineringen, som bland annat leder till biverkningar och fallolyckor, bör minskas. Vi arbetar för att läkemedel som ska användas av äldre är utprövade på gamla kvinnor och män.
 4. Satsa på förebyggande hembesök
  Det finns ett stort värde i att bevara möjligheterna till hälsa och ett aktivt liv. Ett sätt att stödja detta från samhällets sida är att erbjuda regelbundna besök riktade till hemmaboende äldre av t ex distriktssköterska. Syftet är att informera om olika aktiviteter som samhället erbjuder.
 5. Djur ger sällskap och stimulans
  Det bör var en rättighet att ta med sig sitt sällskapsdjur när man flyttar till ett äldreboende. Men det är också viktigt att kommunerna ser till att det finns djur, t.ex. hundar, på äldreboenden, där det är möjligt utan allergiproblem.
 6. Personalen är mycket viktig för äldreomsorgen
  Personalens status i vård och omsorg måste uppvärderas. Det måste bli mer attraktivt att arbeta med äldre. Det behövs bättre löner och arbetsmiljö samt fler anställda inom äldreomsorgen. Meddelarfriheten ska garanteras även på privata vårdboenden. Utbildning och fortbildning av personal ska fortgå kontinuerligt. Nysvenskars kompetens och språkkunskaper ska tas tillvara.
 7. Anhörigvårdare behöver stöd
  Många anhöriga tvingas idag att dra ett alltför tungt lass. Utan deras insats skulle äldrevården kollapsa. För de anhöriga som vårdar måste det finnas ett bra stöd i form av avlastning, exempelvis korttidsboenden och kontaktpersoner
 8. Bättre samarbete mellan landsting och kommuner
  Frågan om när en patient ska anses färdigbehandlad är ett återkommande tvisteämne mellan sjukhus och kommuner. Vårdteam, bestående av personal från båda huvudmännen, ska med patientens bästa för ögonen avgöra när den färdigbehandlade kan flyttas och planera för fortsatt vård. Rehabilitering t.ex. av strokepatienter ska vara både landstingets och kommunens ansvar, liksom palliativ vård.

Miljöpartiets äldrepolitik/partiprogram

Ur partiprogrammet, antaget av kongressen 2012

Många lever ett aktivt liv mycket längre än vad tidigare generationer har haft möjlighet till. Fler och fler får uppleva sin hundraårsdag. Många äldre är friska allt längre vilket är en stor samhällsresurs. Äldres kunskaper och erfarenheter är ovärderliga på många områden, till exempel som fortsatt yrkesaktiva eller som mentorer till yngre. Inom frivilligsektorn och föreningslivet gör många äldre stora insatser. Alla äldre är dock inte friska och många behöver tilltagande hjälp. Därför är det viktigt med en trygg och god äldreomsorg som utgår från de äldres individuella behov.

 • Ett rikt liv kännetecknas av självbestämmande, socialt umgänge och möjlighet till deltagande. Även som äldre ska man ha möjlighet att uppleva samvaro, gemenskap och kunna delta i fysiska och kulturella aktiviteter.
 • Rätten till bostad är grundläggande i vårt land. För äldre blir det efterhand allt viktigare att ha en fungerande bostad och, när man så behöver, rätt till stöd och hjälp i hemmet. En fungerande hemtjänst kan ofta vara en förutsättning för att kunna bo kvar i sitt hem.
 • Kommunerna behöver bli bättre på att planera så att den äldre när hen så önskar och behöver ska kunna erbjudas äldreboende, serviceboende eller annat lämpligt alternativ.
 • Alla ska kunna lita på kvaliteten och tryggheten i omsorgen, oavsett vem som utför den. Som anhörig är det ofta smärtsamt att se när en äldre närstående insjuknar. Då ska man kunna vara trygg med att det finns en god omsorg med hög kvalitet och tillräcklig och utbildad personal.
 • De anhöriga ska känna sig sedda och deras önskemål tillmötesgås så långt som det är möjligt. Det ska finnas äldreomsorg med olika inriktningar. Önskemål om vårdpersonalens språkkunskaper ska tillgodoses. Frivilliga insatser i äldreomsorgen ska uppmuntras.
 • Äldreomsorgen står inför en stor utmaning med ett ökat antal äldre i befolkningen, samtidigt som det sker stora pensionsavgångar bland omsorgspersonalen. I framtiden kommer allt färre unga behöva försörja och vårda allt fler äldre. Vi vill möta den utmaningen. På samhällsekonomisk nivå är det viktigast att ge unga människor vägar in i arbetslivet. För äldreomsorgen handlar det om åtgärder för att bli en bra arbetsgivare.
 • Personaltätheten måste hålla tillräcklig nivå så att de som arbetar i äldreomsorgen slipper hamna inför omöjliga situationer som att ensamma behöva utföra lyft som egentligen kräver två personer. En satsning på ökad bemanning genererar nya jobb samtidigt som kvaliteten ökar.
 • Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara näringsrik, miljövänlig och helst närodlad.

ETT BRA LIV SOM SENIOR
Program för Gröna Seniorer i stockholmsregionen

Ake_1

Framtiden tillhör alla

Miljöpartiet är ett ungt parti. Både medlemmar och de som röstar på partiet är ofta unga. Men alla blir äldre och även många äldre är aktiva i Miljöpartiet – en del har varit med sedan partiet bildades. Många äldre miljöpartister är verksamma i Gröna Seniorer.

Det finns ingen motsättning mellan tillströmning av yngre till Miljöpartiet och vår möjlighet att driva en bra politik för äldre. Att många yngre söker sig till partiet är glädjande – och nödvändigt för den gröna politikens framtid. Även vi i Gröna Seniorer blickar framåt. Framtiden tillhör alla och dessutom har vi våra barns och barnbarns bästa för ögonen.

För Gröna Seniorer ligger det också nära till hands att särskilt uppmärksamma och betona de delar av politiken som är betydelsefulla för de äldre i dagens och i framtidens samhälle. I denna skrift belyser vi detta. Det handlar dels om äldre i allmänhet och dels om äldre, som till följd av sjukdom och funktionsnedsättningar har behov av särskild omtanke och stöd från samhället. I det här programmet visar Gröna Seniorer i stockholmsregionen på politikområden som är av betydelse för äldre i regionen med litet vidare utblickar mot nationell politik.

Äldre behövs i alla livet skiften

Det är ett stort slöseri att inte ta vara på äldres kompetens, kunskap och erfarenheter. Det gäller i samhället men också i vardagslivet. I Sveriges riksdag utgör andelen över 65 år några få procent av riksdagsledamöterna samtidigt som andelen över 65 år i befolkningen är ungefär en femtedel. Det är en snedfördelning som för med sig att äldres kompetens inte tas till vara men också att de äldre människornas liv och framtid inte ges tillräckligt utrymme. Mogna, erfarna människors synpunkter och värderingar behövs för att forma framtiden. Äldre behövs också i alla skiften i vardagslivet, i skolan, i arbetet, inom konsten, forskningen – ja på alla områden mår samhället bra av en generationsblandning. Den för också med sig att uppskattning och respekt ökar för alla och inte är åldersbunden.

Skatter och pensioner i otakt

Det finns ett samband mellan skatter och välfärd. De senaste tio åren har vi haft kraftiga skattesänkningar i Sverige. Det rör sig om många miljarder, som hade kunnat användas inom välfärden. Exempelvis kunde vissa av de brister som uppdagats inom äldreomsorgen ha kunnat motverkats. Inkomstklyftan har ökat kontinuerligt mellan dem som arbetar och dem som inte gör det. För många blir det en ekonomisk chock att gå över från förvärvsarbete till att bli pensionär. Månadsinkomsten blir i många fall bara 50-60 procent av vad den var före pensionen.

Regeringen har sänkt skatterna mycket mer för de förvärvsarbetande. Efter makttillträdet 2006 började allianspartierna att systematiskt öka inkomstklyftan genom att införa s.k. jobbskatteavdrag.

Detta gör att en pensionär kan få betala 20 000 kr mer i skatt per år än en förvärvsarbetande vid samma inkomst. Också andra grupper missgynnas (exempelvis arbetslösa och sjukskrivna). En vanlig pensionär betalar årligen mellan 12 000 och 18 000 kr mer och skillnaden ökar 2014. Miljöpartiets kongress har beslutat att den orättvisa skatten ska bort.

Medan lönerna stiger med cirka tre procent per år sänks pensionerna. Det beror på den s.k. bromsen, som är en följd av en överenskommelse för flera år sedan mellan socialdemokraterna och allianspartierna. Miljöpartiet och vänsterpartiet stod inte bakom överenskommelsen.

Pensionssystemet är bl.a. beroende av samhällsekonomins utveckling och bromsen ska slå till om pensionssystemet riskerar att gå back. Pensionärsorganisationerna kräver att systemet görs om, men de ansvariga partierna bakom överenskommelsen vägrar.

Pensionen Orange kuvert jan-14Tillgängliga uppgifter visar att mellan åren 2010 och 2018 väntas bromsen sänka inkomstpensionerna med totalt cirka 75 miljarder (efter att hänsyn tagits till bostadstillägg). För en genomsnittlig pensionär rör det sig under samma period om cirka 47 000 kronor i minskad pension.

Kollektivtrafik som fungerar

Kollektivtrafiken ska fungera. Då kan många äldre ta sig fram med den. Det finns fortfarande stora brister i tillgänglighet för människor med funktionshinder och äldre och dessa ska rättas till snarast. Enligt EU-direktiv skulle samhället ha varit anpassat senast 2011.

Det kan behövas assistans mellan vissa färdmedel till exempel i tunnelbanan, till tåget, till fartyget. Det kan vara lång väntan innan påstigning. Även omstigningar och byten kan innebära långa gångvägar och det bör därför finnas rulltrottoarer där det är möjligt.

Det ska finnas sittplatser och toaletter på alla tåg- och tunnelbanestationer, fartyg och terminaler. Vid busshållplatser bör det alltid finnas sittplatser och anordning med skylt och röst som talar om när nästa buss kommer.

Närtrafiklinjer med bussar eller mindre fordon bör finnas med täta turer i lokalområdena. Taxi är också kollektivtrafik, särskilt om fler åker i samma bil.

Färdtjänsten ska fungera tillförlitligt och punktligt. Grunden enligt lagen är att resenärerna ska ha samma frihet att transportera sig som andra resenärer i kollektivtrafiken. Färdtjänstresor ska tilldelas generöst. Alla människor måste ha ekonomisk möjlighet att resa och därmed hålla kontakt med vänner och anhöriga. Vi föreslår ytterligare prissänkningar eller gratis kollektivtrafik under lågtrafik för människor över 65 år. Vi föreslår också att det införs ett riksresekort på länstrafik och nationell tågtrafik för pensionärer, 40 procent rabatt kan vara ett mål.Ake8

Den viktiga boendefrågan

För de äldre, som vill bo kvar i sin bostad så länge som möjligt, och de är i majoritet, utgör inte vardagen i själva boendet några större problem. En väl fungerade hemtjänst och hemsjukvård är dock en förutsättning om man har sviktande hälsa eller olika funktionsnedsättningar.

Men alla vill inte bo kvar hemma. Många vill på grund av ålder, skröplighet, ensamhet, nedstämdhet eller isolering komma till ett tryggt boende med någon form av gemenskap – exempelvis servicehus. Möjligheten att få plats avgörs av den biståndsprövning, som kommunen genomför. Alla som önskar denna boendeform kan inte få en plats. De som får avslag på ansökan om servicehus får ofta till svar att behovet kan tillgodoses genom utökad hemtjänst. Det är först när man blir riktigt sjuk och inte kan vistas hemma som man under sin sista tid får komma till ett vård- och omsorgsboende. Där lever man oftast en kort tid – i genomsnitt cirka 10 månader vid kroppslig sjukdom. Alltså tvingas många äldre vistas hemma alldeles för länge med hänsyn till sitt sviktande hälsotillstånd.

Fler platser behöver inrättas och riktlinjerna för biståndsprövningen mjukas upp så att fler kan få sina önskemål tillgodosedda. Den kommunala verkligheten stämmer dåligt med socialtjänstlagen, som säger att ”äldre människor ska få möjlighet att leva och bo självständigt med trygga förhållanden. Ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.…”

Nu byggs allt fler s.k. trygghetsboenden. Men hyran är hög och boendet ger ingen speciell trygghet. Pensionärer med låg pension har ofta inte råd att flytta dit. Miljöpartiet vill ha varierande boendeformer. Servicehusen ska behållas – inte läggas ner för att ersättas med trygghetsboenden. Det är dessutom viktigt att det finns tillräckligt med korttidsplatser. Dessa används för återhämtning efter vård på sjukhus eller som avlastning om livet därhemma tillfälligt inte fungerar. Många äldre med demenssjukdom, som bor kvar hemma, har det svårt med ensamhet och rastlöshet. Demens är också de anhörigas sjukdom med all den oro som följer. De dementa behöver stimulans till exempel vid ett dagcenter och genom insats av demensteam inom hemtjänsten. Vid accelererande behov bör den äldre ges möjlighet till placering i vård- och omsorgsboende med demensinriktning.

Att få vistas utomhus borde vara ett självklart inslag i ett värdigt liv. Få känna vinden blåsa i ansikte och hår. Få uppleva årstidernas växlingar. Så är det inte alltid. De ekonomiska förutsättningarna innebär en bemanning med så knapp schemaläggning att de äldre inte alltid får komma ut.

Personalens arbetsvillkor är viktiga för äldreomsorgens kvalitet. Personaltäthet, utbildningsnivå liksom meddelar- och yttrandefrihet är grundläggande för en god omsorg.

Måltiderna är dagens höjdpunkt

Måltiderna är dagens höjdpunkter för många och kanske framför allt för äldre. Därför ska maten lagas och måltider serveras med både kunskap, inspiration och påhittighet. Vårdgivarna ska ha tillgång till dietister, som har kunskap om äldres näringsbehov. Maten ska lagas på plats eller på näraliggande tillagningskök för att undvika att måltiderna transporteras långa sträckor eller förvaras färdiglagad mer än en dag.

Måltider på äldreboenden bör bidra till att årstider och högtider uppmärksammas. Förutom jul, påsk och midsommar exempelvis fettisdag, vårfrudagen, kräft- och surströmmingssäsong. Även andra kulturers högtider, till exempel Eid al-fitr, fastebrytandes fest, bör kunna högtidlighållas. Dagens och veckans rytm är viktig, med olika slags måltider på dygnet. Kanske ”fredagsmys” och lite finare söndagsmiddag som veckoslutsmarkering.

En ”önskevecka” med deltagande i att planera veckans måltider kan vara engagerande för de boende liksom att kunna delta i enklare köksarbete.

Maten som serveras ska vara klimatsmart:

 • lagad med ekologiska råvaror
 • köttinköp specificerade med krav på god djuruppfödning
 • råvaror i säsong, vilket även bidrar till årstidsrytmen
 • ökat inslag av vegetarisk kost minskar miljöpåverkan ytterligare.

Lunchen ger ungefär en fjärdedel av dagens energiinnehåll. Övriga måltider, frukost, mellanmål och middag, ska tillgodose resten av närings- och energibehov. Tiden mellan senaste kvällsmål och frukost bör inte överstiga 10-11 timmar. Äldre personer är mycket sköra och äter vanligtvis små portioner men gärna ofta. Undernäring måste förebyggas genom näringsrika och aptitliga måltider.

LOV, Lagen om valfrihetssystem ger hemmaboende pensionärer, som får hemtjänstinsatser, möjlighet att välja utförare. Dessa har olika sätt att tillhandahålla lunch till pensionärerna. Avtal kan ske med kommunens leverantör, närbelägen restaurang eller annat sätt. Lunch levererad veckovis i plastlådor ska inte få förekomma. Det är viktigt att alla utförare har kompetens att näringsberäkna måltiderna. Det är mer troligt att maten äts upp om den är god, vällagad och därtill näringsriktig.Mat

Samarbete med näraliggande skola kan vara värt att pröva. Äldre personer kan ha en lugnande inverkan på atmosfären i skolmatsalen samtidigt som många pensionärer uppskattar att det är lite liv och rörelse omkring dem.

Friskvård som bevarar hälsan

Det finns en stark koppling mellan motion och ökad livslängd. Fysisk aktivitet förbättrar uthållighet, styrka, balans och rörlighet. Motion förebygger sjukdomar, minskar behovet av läkemedel och främjar ett självständigt liv. Motion på recept och subventionerad gymkort bör finnas för äldre. Det bör också finnas olika typer av motion. Former som äldre lätt tar till sig är gymnastik, dans, limedance, vattengymnastik, stavgång, skidor, cykling och utomhusgym.

Grönområden främjar hälsa och livskvalitet och stimulerar till utevistelse och fysisk aktivitet. Tillgång till trädgårdar och grönska förbättrar läkning och är viktiga för god vård.

Många äldre får alltför många mediciner, tio eller fler är inte ovanligt. Övermedicinering kan ge svåra biverkningar och fallolyckor. Varje månad säljs en ny medicin med samma verkan som ersätter den föregående. Orsaken är priset. Det verksamma ämnet ska vara detsamma MEN det forskas inte på sidoämnen i läkemedel, såsom t.ex. färg. Vid hög ålder ökar känsligheten för olika läkemedel och hur de samverkar. Läkemedel till äldre måste därför alltid grundas på helhetsbedömning av sjukdomsbilden. Behandling och läkemedelsbehov bör regelbundet bedömas av en expert på äldres sjukdomar och vård, en geriatriker.

I dag lever vi i ett kemikaliesamhälle där nya kombinationer av ämnen tillkommer varje dag. Kemikalier används t.ex. i tillverkningen av våra kläder, i maten, i hemtextilier, för rengöring och kroppsvård. Mängder av ämnen går ut i avloppen och hamnar så småningom i vårt dricksvatten. I dag finns mätbara mängder kemikalier och läkemedelsrester i dricksvattnet och kan inte renas bort i reningsverken. Äldre och barn är särskilt känsliga för inverkan av kemikalier.

Att vara behövd och uppskattad är viktigt för hälsa och välbefinnande. Att få fortsätta att vara den person man alltid varit är viktigt. Man är inte ett kollektiv för att man är gammal. Omvårdnad och hjälp i hemmet ska alltid ges med respekt för den äldres egna val och integritet. Det är också viktigt att underlätta samvaro över generationsgränserna.

Det finns ett stort värde – för den enskilde och för samhället – att bevara möjligheterna till hälsa och ett aktivt liv så länge som möjligt. Ett sätt är att distriktssköterskan gör förebyggande hembesök till äldre för att informera om vad man själv kan göra för att förebygga eller uppskjuta ohälsa och funktionsnedsättning och vad samhället kan bidra med.

På äldre dar minskar muskelstyrkan och balansen blir sämre. Reaktionsförmågan blir inte längre så snabb och tyvärr blir fallskador i hemmet vanligare med åren. Fallskador kan förebyggas med olika insatser där daglig motion och näringsriktig, kalciumrik mat som mjölkprodukter och bladgrönsaker.

Högre prioritet för de äldre i vården

Allt fler blir äldre i vårt land. Det är en välfärdsframgång men ställer oss också inför en rad utmaningar som krävs för en trygg och god äldreomsorg. Äldre har idag låg prioritet inom akutsjukvården. Där saknas fortfarande kunskap om äldres komplexa behov och speciella förutsättningar. Ibland kan de äldre inte heller tala för sig.

Miljöpartiet vill att en äldre person, som blir sjuk, ska få vård av hög kvalitet oavsett var i regionen man bor. Äldreomsorgen ska samarbeta i team med hemsjukvården. Strukturerat omhändertagande av äldre både förbättrar livskvaliteten för den enskilde och reducerar kostnaderna.

Den äldre, som ofta har flera diagnoser från olika sjukdomsgrupper, ska ha en fast läkarkontakt. Sjukvårdens styrsystem ska främja samverkan kring den äldre patienten och utformas så att den äldre ges mer tid hos doktorn för bl.a. uppföljning av läkemedelsanvändning och biverkningar.

För att undvika att äldre blir liggande med långa väntetider på akuten bör direktintag till geriatrisk klinik ökas. Helst bör klinikerna ta emot patienter direkt från hemmet.

Miljöpartiet vill även satsa på en god rehabilitering för äldre. Här behöver ansvarsfördelningen mellan kommunen och landstinget göras tydlig så att den enskilde får nödvändiga insatser och inte faller mellan stolarna. Fler geriatriker (specialister på äldres sjukdomar) måste utbildas.

Det finns exempel på att män och kvinnor bemöts olika i vården. Därför är det nödvändigt att anlägga även ett genusperspektiv när hälso- och sjukvården för äldre planeras och följs upp.

Tandvårdens taxa = sjukvårdens

Tänderna är en del av kroppen. Många av dagens äldre har sina tänder i behåll. Det är viktigt att gjorda lagningar sköts. Dagens tandvård är sålunda mer kostsam än för tidigare äldre generation. Dessutom orsakas sjukdomar som hjärtbesvär av dålig tandhälsa. Det är också känt att vissa tandlagningsmaterial kan orsaka allergier eller giftpåverkan. Rätt till tandvård enligt hälso- och sjukvårdens taxa kan erbjudas personer med vissa sjukdomar. I landstingets ansvar ingår att erbjuda munhälsobedömningar och viss tandvård till personer med stora omvårdnadsbehov.

Miljöpartiet arbetar för att tandvård skall erbjudas alla jämförbar med hälso- och sjukvårdens taxa. Tandhälsa ska inte vara en klassfråga.

APRIL 2014

6 reaktion på “Program

 1. Den horribla beskattningen av pensionärer borde stå som första punkt på Gröna Seniorers agenda. Den politiska tystnaden och passiviteten i riksdagen kring detta är obegriplig. Inget parti tar sitt ansvar att rätta till detta: Samma skattesats för arbetande och pensionerade måste snarast genomföras.

  • Instämmer helt. Våra inkomster växer inte längre som när vi var yrkesverksamma och dessutom betalar vi högre skatt. Vi som har tid att sätta hjulen i rullning genom att konsumera mera begränsas pga av att våra inkomster inte växer på samma sätt som i resten av samhället.

 2. Jag är förvånad och lite besviken. Blev så glad när jag fick vetskap om att Gröna Seniorer fanns. I den kretsen kanske jag kan arbeta vidare med den stora nödvändiga omställningen av samhället för en hållbarare och rättvis framtid. Men vad finner jag; knappast ett ord om det nödvändiga i att vara med och bygga en ny kultur ”Som inte sågar i den gren vi sitter på”.
  Vad jag finner är detta samhällsgnölande; vi måste ha de och de, mera rätt till alla sociala, materiella, ekonomiska, läckerheter som alla andra. Barnen fixar den hållbara framtiden, kanske, och vad får vi ut av att jobba med sådant? Vi måste ta för oss! Hälsar en sorgsen Planetskötare ….Kurt…..

  • Håller med dig Kurt.. Blev också förvånad.
   En ljusglimt är att man åtminstone nämner förekomsten av hjärtproblem i samband med tandrelaterade problem samt att gifter används i tandvården.
   Har jag nån uppgift i en dylik organisation är frågan och kommer jag i så fall att bli rätt ensam med att kämpa för en hållbar framtid?
   Ska vi kanske starta en egen grupp?
   Hälsningar Kemikaliedetektiven (finns på nätet)

   • Det är väl därför vi ska engagera oss i Gröna Seniorer. För att ändra på vad som diskuteras. Öppna upp för diskussioner i grön anda.
    mvh
    Monica
    (ännu inte senior)

 3. FÖRNYA SAMHÄLLET RADIKALT
  Det är inte smart att behandla symptom!

  Hej kamrater!
  Jag är medlem i jarva.mp och får lust att skriva mina tankar i fall det finns kamrater som instämmer.
  Miljörörelsen är mycket större (99.9%) än ett parti på 4% gränsen. Jag är alltså direkt-demokrati-aktivist och har inspirerats av bl. a. före detta språkröret Peter Eriksson. Informations teknologins framfart och fenomenet “Allians” (att små partier går ihop) tyder på den representativa demokratins undergång.
  (Nomokrati) Νóμος=law, κρατώ=rule. Visdomen betänker tre alternativa system för framtiden.

  —- The rule of law, demokrati, naturvård, solidaritet och humanism.

  —- Kommunistisk partitopp styrd militärt diktatoriskt slaveri.

  —- Privat egoistisk marknadsekonomiskt kapitalistisk slaveri.

  Vilket system föredrar du? Vad gör du för att snabbast möjligt förverkliga det system du föredrar? “Alla” förnuftiga medborgare konstaterar idag att pengarna i praktiken regerar på alla nivåer. De marknadsekonomiska partierna dominerar i hela världen idag. Miljörörelsen för att lyckas politiskt, måste antingen acceptera öppet och fullt ut marknadsekonomin och ätas upp av högeralliansen eller satsa på det blivande direkt-demokratiska alternativet för att förnya världen radikalt.
  Detta alternativ innebär inte halva lösningar. Det innebär ett realistiskt realiserbart alternativt system att satsa helhjärtat på. Systemet finns i alla medborgares huvud och uttrycker sig med ord som frihet, ekonomisk jämlikhet, makt åt folket, Mänskliga Rättigheter osv. och är baserat på globala lagar tagna med folkomröstning.
  Min fråga till dig är: Vill du börja diskutera och rösta på lagar istället på personer? (Personkult?) för att miljörörelsen skall lyckas och få 99.9% av rösterna? Du är härskaren. Var god förmå alla partier att acceptera “The rule of law” och folkomröstningar för att förnya världen radikalt.

  Fred Blomson, born in 1937, genuine democratic amateur philosopher http://www.equalitynow.eu into: UK, SE, GR, DE fred.blomson@gmail.com Group: facebook. com / we cosmopolitans, debate.org

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *