Gratis mammografi – men inte för äldre kvinnor

Riksdagen har nyligen sagt nej till att kvinnor som fyllt 75 år skulle erbjudas hälsoundersökning med mammografi. Många har förvånats över att en feministisk regering tog ett sådant beslut som dessutom anses som åldersdiskriminerande. Och som går emot regeringens tal om att stötta de ekonomiskt svagaste grupperna i samhället.
Eivor Karlsson, sammank i Gr Seniorer stockholmsregionen.
Läs mera här:  http://alternativ-debatt.blogspot.se/2016/06/gratis-mammografi-men-inte-for-aldre.html
(Artikeln har tidigare varit införd i Miljömagasinet och i förkortad form i Aftonbladet..)

Gröna Seniorer officiell MP-organisation

Miljöpartiet beslutade  på kongressen i Karlstad i maj 2016 om en stadgeändring som bl.a. innebär  att Gröna Seniorers riksorganisation får officiell ställning som MP:s äldreorganisation. En konsekvens av detta är att Gröna Seniorer – i likhet med Grön Ungdom och Gröna Studenter  – får egen ombudsrepresentation på MP-kongresserna. Gröna Seniorer  har tidigare – allt sedan starten 2007 – varit ett nätverk inom MP.
Utförligare information om av kongressen beslutade stadgeändringar finns under fliken Internt/Möten.

Årsmöte hos Gröna Seniorers riksorganisation

Gr Se Riks årsmöte 27 apr -16 Kukkamariia_n

Kukkamariia Valtola Sjöberg inte bara höll ett intressant föredrag – hon tog också den här fina mötesbilden där hon lyckades få med alla deltagare. Fotografen syns närmast till vänster.

Gröna Seniorers riksorganisation hade årsmöte den 27 april i Miljöpartiets lokal i Gävle.
Inbjuden talare var Kukkamariia Valtola Sjöberg, som är sammankallande i Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté. Hon presenterade en hel del statistik och bland det mest intressanta var två siffror från riksdagsvalet 2014: 26 % av de röstberättigade var 65 plus – men bara 2.3 % av dem röstade på Miljöpartiet.

Mötet valde följande styrelseledamöter: Christina Mörtl, Helsingborg, Mikael Malm, Göteborg, Annika Hansén-Eriksson, Stockholm, Ingrid Bergman, Göteborg, Jan Rydén, Lomma, Margareta Randwall, Solna, Yngve Peterson, Lund. Till språkrör utsåg styrelsen Ingrid Bergman och Jan Rydén, till kassör Christina Mörtl och till sekreterare Margareta Randwall.

Till styrelsesuppleanter valde årsmötet Kerstin Sundvist, Norrköping, Ylva Bandmann, Gävle, Anna-Maria Myszka-Gustavsson, Helsingborg, Britt-Marie Rosenqvist, Bolllnäs, Dan Sjöbom, Sundsvall.

Henrik Sundström, Nacka, och Ebbe Andersson, Nyköping, valdes till revisorer.
Till valberedare valdes Eivor Karlsson, Stockholm, Birgitta Westlund, Karlstad, och Guillem Rodrigues Da Silva, Lund.

Debattinlägg om pensionsålder

Ett riksdagsbeslut om ändrad pensionsålder ska fattas före valet 2018. Det finns anledning att varna för illa utredda förslag om höjd pensionsålder. Det är speciellt viktigt att åtgärda bristerna i arbetsmiljön som finns på många håll. Först bättre arbetsmiljö, sen höjd pensionsålder.
Eivor Karlsson, grön senior i Stockholm

Läs hela inlägget här: http://alternativ-debatt.blogspot.se/2015/11/forslag-om-hojd-pensionsalder.html

Förslag om höjd pensionsålder

Som vi tidigare rapporterat finns det planer på att höja pensionsåldern. Men det är fortfarande olika bud i riksdagens pensionsgrupp. En del partier förespråkar att första möjligheten att ta ut allmän pension höjs till 62 års ålder och rätten att jobba kvar förlängs till 68 år. Andra förordar 63 resp.69 år. Flera kritiska röster har höjts, bl.a. för att senarelagd pensionsålder ställer till med problem för personer tunga jobb.

Läs mera här http://www.svd.se/rakna-med-hojd-pensionsalder-fore-nasta-val och här http://www.svd.se/fack-och-arbetsgivare-sager-nej-till-hojd-pensionsalder/om/naringsliv

Klimatupprop inför mötet i Paris

Vi – Grön Ungdom, Gröna Studenter och Gröna Seniorer – vill stödja våra delegater vid klimatmötet, bl.a. Åsa Romson, för att få ett lyckat resultat i förhandlingarna.
Nu under september ska dessutom beslut tas i FN angående sjutton utvecklingsmål som ska ersätta de åtta milleniemål man arbetat med fram till i år.
Klimatförhandlingarna och arbetet med de sjutton utvecklingsmålen hänger mycket samman för att få en stabil global utveckling framöver.
Ett bindande avtal vid Parismötet är avgörande för att hindra en irreversibel höjning av medeltemperaturen på jorden med ökad risk för obrukbara landområden och därmed sammanhängande flyktingströmmar.
Som grund står våra solidariteter: Solidariteten med djur, natur och det ekologiska systemet, solidariteten med kommande generationer, solidariteten med världens alla människor.

För Grön Ungdom: Magda Rasmusson och Lorentz Tovatt,  språkrör.
För Gröna Studenter: Elin Hylander och Mårten Espmarker, språkrör.
För Gröna Seniorer: Ingrid Bergman och Jan Rydén, språkrör